فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

عوام

1- جدائی کردن از عوام (غالب مردم) از افزونترین مردانگی (و یا آدمیت) است.

یاری کردن

1- اعانت نما تا یاری شوی.
2- برادر خود را بر هدایتش یاری کن.
3- چنانکه یاری کنی یاری شوی.
4- قویی را (بر ظلم و ستم) بر ضعیفی یاری مکن.
5- هر که علیه مسلمانی یاری کند (که یا ضرر به مسلمان زند و یا او را بکشد) در حقیقت از اسلام بیزار گشته است.

کمک خواستن

1- هر که به ناتوان متوسل شود (و از او یاری طلبد) ضعف خود را ظاهر سازد.
2- هر که به غیر مستقل متوسل شود (کسی که از خود استقلالی ندارد) کارش را تباه ساخته است.
3- هر که در حاجت خود از دشمنش یاری جوید دوری از آن (حاجت) را زیاد کند (یعنی به حاجت نرسد).
4- هر که از خدا یاری جوید خداوند او را یاری کند.
5- بر تو باد به یاری جستن از خدای و رغبت بسوی او در توفیق خود، و ترک تو هر گمان بد و یا هر صفت زشتی که تو را در شبهه داخل ساخته و یا تو را به گمراهی بسپارد.
6- هر که به صاحب عقل ها (مراجعه کرده و از آنها) یاری طلبد (چه در مشورت و یا در معارف و آداب) راه راست را پیموده است.