فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

روز بازگشت

1- خوشا به حال کسی که یاد کند روز بازگشت را پس از توشه بسیار فرا گیرد.
2- خوشا به حال کسی که روز بازگشت را به یاد آورده پس احسان کند (یا نیکو عمل نماید).
3- بر تو باد به کوشش و بذل جهد و طاقت در اصلاح معاد.
4- در حقیقت ساعت (قیامت) از روی خود نقاب برداشته، و علامت آن ظاهر شده برای کسی که به فراست دریابد آن را.
5- در حقیقت قیامت به حرکت و تکانهای خود مشرف گشته و سینه های شتران مرگ و فناء را (بر در هر خانه ای) خوابانیده است.
6- (در چگونگی حال اهل قبور است در قیامت) در حقیقت از قرارگاه قبرها رفته اند و به سوی جایگاه حساب گردیده اند، و بر آنها حجتها (مانند شهادت انبیاء و اوصیاء و غیر آنان) اقامه گشته است.
7- هر که اصلاح معاد (روز بازگشت) نماید. به راه صواب ظفر یابد.
8- هر که به معاد یقین کند توشه بسیار برگیرد.
9- صلاح روز بازگشت (قیامت) به نیکوئی عمل است.
10- در وقت معاینه و دیدن هول و ترسهای قیامت پشیمانی و تقصیر کنندگان زیاد خواهد شد.
11- مشغول شدم تو به اصلاح آخرت خود تو را از عذاب آتش نجات می بخشد.

عوام

1- جدائی کردن از عوام (غالب مردم) از افزونترین مردانگی (و یا آدمیت) است.

یاری کردن

1- اعانت نما تا یاری شوی.
2- برادر خود را بر هدایتش یاری کن.
3- چنانکه یاری کنی یاری شوی.
4- قویی را (بر ظلم و ستم) بر ضعیفی یاری مکن.
5- هر که علیه مسلمانی یاری کند (که یا ضرر به مسلمان زند و یا او را بکشد) در حقیقت از اسلام بیزار گشته است.