فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

درشتی

1- سر سبک عقلی درشتی کردن است.
2- سوار درشتی (و مرتکب بدخوئی با مردم) مطلب و حاجت او دشوار می گردد.
3- هر که بر درشتی و ناهمواری سوار گشته (و مرکتب آن شود) پشیمان خواهد شد.
4- هر که با درشتی معامله کند پشیمان گردد.

آنچه ضروری نیست

1- افتادن تو در آنچه مهم تو نیست (و ضرور نمی باشد) جهالت گمراه کننده است.
2- به چیزی که مهم و ضرور تو نباشد مشغول مشو، و بالاتر از چیزی که تو را بس باشد بر خود مگذار (و خویشتن را به زحمت مینداز)، و تمام همّ و اندوه خود را برای آنچه تو را رستگار سازد قرار ده.
3- آنچه تو را مهم نبوده واگذار، و به مهم خویش که تو را رستگاری دهد (از عبادات و سایر اعمال پسندیده) مشغول شو.
4- خوشا به حال کسی که همّت خود را بر آنچه بکارش آید بکار برد و مقصودی به غیر آن نداشته باشد، و تمام کوشش را از برای آنچه او را رستگار گردانید قرار دهد.
5- هر که آنچه را مهم اوست دور کند (و آن را کنار گذرد) بسوی آنچه ضرور و مهم او نباشد خواهد افتاد.
6- هر که سخن را در آنچه سزاوار به درازا کشد (و زیاد حرفهای بیهوده زند) پس در حقیقت نفس خود را در معرض سرزنش در آورده است.
7- بزرگترین زحمت بزحمت انداختن خود است در آنچه تو را مهّم نباشد و چندان به کارت نیاید.
8- هر که به آنچه او را سود ندهد مشغول گردد آنچه را که برایش سودمند است از دستش خواهد رفت.
9- هر که به غیر ضرورت (و کارهائی که مهم او نیست) مشغول گردد چنین کاری فائده آن را از فوت گرداند (یعنی فائده کارهای مهم را از دست دهد).

کج شده

1- گاهی کج شده (و چیزی که در تدبیر آن راه کجی اتخاذ گشته) راست می شود.