فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

عیبجو

1- رضا و خوشنودی متعنّت (کسی که بدنبال لغزش دیگران است و یا کسی که خود را برای تحصیل دنیا به زحمت زیاد اندازد) پایان و مرتبه ایست که دریافته نمی شود (یعنی هرگز به آن نمی رسد، چون علی أی حال از عیبی بگذارد و یا چیزی از دنیا بدست آورد اکتفا نکند به سوی عیب و یا چیز دیگری رود).

خمیره

1- هر که اصل و عنصر او بد و خبیث باشد جلسه و محضر او بد خواهد بود.
2- هر که اصل و ذات او گرامی باشد مجالست و حضور او نیکو خواهد بود.
3- از شرافت اصل و نژاد است نیکوئی اخلاق.

درشتی

1- سر سبک عقلی درشتی کردن است.
2- سوار درشتی (و مرتکب بدخوئی با مردم) مطلب و حاجت او دشوار می گردد.
3- هر که بر درشتی و ناهمواری سوار گشته (و مرکتب آن شود) پشیمان خواهد شد.
4- هر که با درشتی معامله کند پشیمان گردد.