فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سوداگری

1- با کسی که قدرت بر استیفای حق خود از او نداری معامله مکن.

کوری و نابینا

1- سخت ترین مردم به حسب کوری: کسی است از دوستی و فضل ما (اهل بیت) کور گشته، و با ما دشمنی را آشکار نموده است، بدون آنکه از ما به جانب او گناهی پیشی گرفته باشد، جز اینکه ما را بسوی حق خوانده، و غیر ما او را به سوی فتنه و دنیا دعوت نموده است، پس دنیا را برگزیده و دشمنی را از برای ما بر پا داشته اند.
2- بسا باشد که کور و نابینا به مقصد خود رسد، زیرا شرط به هدف رسیدن بینائی (ظاهری) نیست (بلکه توجه و معرفت و یا احیاناً اتفاق خواهد بود).
3- هر که از آنچه جلو روی اوست (مانند قیامت و اجل) کور باشد شک را میان پهلوی خود بکارد (و در نتیجه امید و آرزویش بسیار و گناهانش فراوان خواهد شد).

عیبجو

1- رضا و خوشنودی متعنّت (کسی که بدنبال لغزش دیگران است و یا کسی که خود را برای تحصیل دنیا به زحمت زیاد اندازد) پایان و مرتبه ایست که دریافته نمی شود (یعنی هرگز به آن نمی رسد، چون علی أی حال از عیبی بگذارد و یا چیزی از دنیا بدست آورد اکتفا نکند به سوی عیب و یا چیز دیگری رود).