فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

عواطف

1- هر که احسانهای او بسیار باشد آشنایانش فراوان گردد.

بزرگ داشتن

1- هر که تو را برای بسیاری مالت تعظیم نماید تو را در وقت کمی مال کم خواهد شمرد.
2- هرگز احدی را بزرگ مشمار تا آنکه معرفتش را کشف نمائی.

پاکدامنی

1- پرهیزکاری و پاکدامنی نفس را نگه داشته و آن را از پستی ها پاک می دارد.
2- خویشتن داری خواهش را ناتوان می گرداند.
3- پارسائی بی رغبتی در دنیاست.
4- پرهیزکاری (اصل و یا) بالاترین جوانمردی است.
5- باز ایستادن (از آنچه حلال نیست) برترین خصلت است.
6- پاکدامنی رویه زیرکان است.
7- پاکدامنی رأس هر خیری است.
8- باز ایستادن از آنچه در دست های مردم است پاکدامنی و بزرگی همت خواهد بود.
9- پاکدامنی (و یا اهل آن) برترین صفات و افعال نیک است.
10- به وسیله پاکدامنی عملها پاکیزه یا افزایش می یابد.
11- افسر و تاج آدمی پاکدامنی اوست محرمات، و زینتش انصاف او خواهد بود.
12- میوه پاکدامنی و عفت نگهداری (خود از عذاب) است.
13- ثمره عفّت و پاکدامنی قناعت است (زیرا وقتی انسان خود را از حرام نگهداشت حرص و طمع را از خود دور کرده قناعت را بکار برد).
14- نیکوئی ترک حرامها از خصلتهای مردم بلند مرتبه است.
15- سبب قناعت باز ایستادن از حرامهاست.
16- بر تو باد به پاکدامنی زیرا که آن نیکو همنشینی است.
17- بر تو باد به پاکدامنی و قناعت زیرا کسی که فرا گیرد آن را مخارج زندگی او سبک گردد.
18- بر تو باد به پاکدامنی زیرا که آن برترین خصلتهای افراد بلند مرتبه است.
19- بر شما باد به جدا نشدن از پاکدامنی و امانت داری، زیرا که آنها شریفترین چیزیست که پنهان داشته، و نیکوترین چیزیست که آشکار ساخته، و افزونترین چیزی است که ذخیره می کنید.
20- به اندازه شرم و حیاء پارسائی می باشد.
21- تعجب می کنم از کسی که بدی عاقبت های لذتها را می داند چگونه (از حرامها) باز نمی ایستد؟
22- آنچنان که خواهش (نعمت های دنیوی و یا اخروی) را داری پارسا باش (یعنی خود را از حرام باز دار).
23- به پاکدامنی و پارسائی زینت نیافته کسی که خواهش چیزی کند که نمی یابد.
24- هر که عفت و قناعت تحفه داده شود عزّت با او هم سوگند شود (که از یکدیگر جدا نشوند).
25- نیست فاقه و بیچارگی با پارسائی و پاکدامنی (یعنی آدمی با پارسائی حقیقت توانگری را داراست).
26- هر که (از گناهان) باز ایستد پشت او از سنگینی گناهان سبک گشته، و در نزد خدا قدرش بزرگ شود.
27- هر که اطراف (اعضاء و جوارح) او پارسا باشد صفات (اخلاقی) او نیکو خواهد بود.
28- پارساترین شما با حیاترین شماست.
29- براستی که خدای سبحان پارسای، شرمناک، پرهیزکار، خوشنود را دوست دارد.