فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

نگهداری

1- منع و باز داشتن نفس از گناه نعمتی است.
2- هر که عصمت (نگهداری از گناهان) در دل او افتد از لغزش ایمن گردد.
3- از عصمت است میسّر نبودن معاصی (که نتواند از جهاتی معصیت کند).

هلاکت

1- بسا هلاکتی که در تحت طلبی باشد (بنابراین نباید حرص در طلب نمود).
2- سوار بر هلاکت ها و ارتکاب اموری که باعث هلاکت شود دلیل حماقت و کم عقلی است.
3- بسا هلاک شونده ای که بعد از سلامتی (از بلاء و نزول آن) باشد (یعنی نباید مغرور شد که سلامت مانده باید به درگاه حضرت حق نالید مبادا او را هم بگیرد).

عواطف

1- هر که احسانهای او بسیار باشد آشنایانش فراوان گردد.