فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

شیفته

1- (این فراز از فرازهای خطبه / 108 نهج البلاغه است که درباره کسی که عاشق چیزیست فرموده: هر که عاشق چیزی شود چشمش را کور ساخته دلش را بیمار، و با چشم معیوب نظر کند، و با گوش ناشنوا بشنود) در حقیقت شهوات و خواهشها عقلش را دریده، و قلب و دلش را میرانده، نفسش را بر آن شیفته نموده است.

استمداد از خدا

1- هر که به خدا چنگ زند خداوند او را نجات دهد.
2- هر که به خدا چنگ زند هیچ شیطانی (چه انسانی و یا جنی بلکه حیوانی) او را زیان نخواهد رسانید.
3- هر که (به ذیل عنایت الهی) چنگ زند غالب شود مطلب او (یعنی به مقصود رسد).
4- نفس خود را در همه کارها به سوی خدایت پناه محکمی پناه می دهی.
5- در همه احوالت به خدا چنگ زن، زیرا تو چنگ می زنی از او سبحانه به منع کننده غالب، (که همه بلاها و آفت را از تو منع نماید).
6- بر تو باد به چنگ زدن به خدا در تمام امورت، زیرا که آن نگهداری از هر چیزی خواهد بود.

نگهداری

1- منع و باز داشتن نفس از گناه نعمتی است.
2- هر که عصمت (نگهداری از گناهان) در دل او افتد از لغزش ایمن گردد.
3- از عصمت است میسّر نبودن معاصی (که نتواند از جهاتی معصیت کند).