فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

خودپسند

1- خودپسند برای او عقلی نیست.
2- برای خودبین رأی (صوابی) نیست (زیرا که در کار مشورت نکند).

ناتوانی

1- ناتوانی با همراهی نیکوئی بهتر از توانائی با ارتکاب بدی است.
2- ناتوانی یا تن به عجز دادن ضایع کردن خود است.
3- تن به عجز و ناتوانی دادن خود را ضایع کردن است.
4- خود را به ناتوانی زدن سبب تباه ساختن (خویش و دیگران) است.
5- ناتوانی بدترین شتر سواریست (پس نباید آدمی تن به عجز دهد، که از آن خیر نخواهد دید چنانکه از سواری بد آدمی خیر نمی بیند).
6- ناتوانی مثمر هلاکت است.
7- ناتوانی دشمنان را به طمع می اندازد (بنابراین باید در مقابل دشمن خود را به هر طریق شده قوی نشان داد تا دشمن مأیوس گردد.
8- میوه ناتوانی (و کاهلی نه عجز واقعی) از دست رفتن مطلب است.
9- بیچارگی و ناتوانی اشتغال تست به آنچه برایت ضمانت شده روزی از آنچه بر تو واجب گشته (واجبات) و ترک قناعت به آنچه داده شده ای.

ناتوان

1- ناتوان ترین مردم تصدیق کننده ترین و یا ایمن ترین آنهاست از برای واقع شدن حوادث و ناگهان رسیدن مرگ.
2- بسا ناتوان به حاجت خود رسد (چنانکه گاهی توانا به حاجت نرسد پس نباید مأیوس یا مغرور شد).