فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سرزنش کردن

1- گله گذاری حیات دوستی است (زیرا زمانی که انسان از دوست خود خطائی دید و به او گفت دیگر مرتکب آن نخواهد شد تا سبب قطع دوستی گردد، ولی اگر نگوید کم کم تکرار می شود سبب قطع رابطه دوستی خواهد گردید).
2- بسیاری عتاب و سرزنش شک و تهمت را اعلام می نماید.
3- سرزنش نخواهد شد کسی که طلب در گذشتن از گناه نماید (و یا راضی نشده هر که گناه را بپوشاند).
4- نادان و یا کم عقل را سرزنش مکن پس دشمن تو گردد، و عاقل را عتاب نما تا تو را دوست دارد (البته چنین عملی در صورتی است که شرعاً و عقلاً سرزنش سزاوار باشد، و ممکن است به معنای گله گذاری باشد).
5- هرگز ملامت را بسیار مکن زیرا که آن مورث کینه گشته به دشمنی دعوت نماید، و طلب کن خوشنودی کسی را که امیدوار خوشنود گردانیدن او هستی (یعنی وسیله خوشنودی او را فراهم ساز).
6- هرگاه عتاب و سرزنش کنی پس باقی بگذار (یعنی در سرزنش مبالغه نکن و راه آشتی را باقی بگذار).

آزاد کردن

1- هرگاه مالک (بنده ای) شدی آزاد کن (چون آزاد کردن بنده پاداش بسیار دارد).

لغزش

1- لغزش انس و آرام گرفتن (یعنی لغزش از کسی که بر او اعتماد نموده و اسرار را برایش گفته اند) قابل گذشت و فسخ نخواهد بود (زیرا او چنین انتظاری نمی رود).