فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سبکی پشت

1- در سبکی پشت (که آدمی برای خود کمتر به دنیا و تبعات آن مشغول شود) آسایش نهان (و آسودگی خاطر) و نگاهداشتن قدر و مرتبه است.

بندگی

1- هر که به شرائط بندگی قیام نماید برای آزادی (از عذاب) سزاوار خواهد بود.

پرستش

1- عبادت خالص آنست که مرد امیدوار نباشد مگر به پروردگار خود، و نترسد مگر از گناه خویش.
2- برای نفس خود در میان خود و خدای سبحان بهترین وقتها و بخشها را قرار ده، (نه آنکه افضل اوقات را در کارهای شخصی قرار داده آنچه بماند برای طاعت و بندگی قرار دهی، که چنین کاری شایسته بندگی نخواهد بود، و شاید نیمه های شب بهترین وقتها برای نماز باشد).
3- افزونترین عبادت فکر و اندیشه است.
4- افزونترین عبادت نگهداری شکم و عورت است.
5- عبادت پیروزی است.
6- عبادت همیشگی دلیل پیروزی به سعادت است.
7- زینت عبادت خشوع و فروتنی است.
8- صلاح عبادت توّکل بر خداست.
9- غرض از عبادت (و علت غائی آن) فرمانبرداری است.
10- در تنهائی برای عبادت خدا گنجهای سودهاست. (ممکن است مراد از انفراد و منفرد بودن ربودن گوی سبقت در عبادت باشد یعنی کسی که در حد اعلای از آن قرار گیرد).
11- به نیکبختی پیروزی یافته کسی که عبادت را خالص گردانیده است.
12- اندکی (از عبادت و کار خیر) که بر آن پاینده باشی و بطور دائم انجام دهی بهتر از بسیاری است که از آن ملول شده و خسته گردی.
13- اندکی که بر تو عملش سبک باشد (یعنی با شوق آن را انجام دهی) بهتر از بسیاری است که برداشتن آن را سنگین شماری و با کراهت انجام دهی.
14- اندکی (از عبادت) که همیشگی باشد بهتر از بسیاری است که بریده شود.
15- چگونه لذّت عبادت را می یابد کسی که از خواهش امساک نمی کند؟!
16- چگونه به عبادت بهره مند گردد کسی که توفیق او را یاری نکرده باشد؟!
17- هیچ نزدیکی جوینده ای به چیزی مثل عبادت خدا (به خدا) نزدیک نشده است.
18- عبادت کننده بدون علم مانند الاغ آسیاست که می گردد و از جای خود بیرون نمی رود.
19- براستی گروهی عبادت خدای سبحان کرده به جهت رغبت (در بهشت و نعمتهای آن) پس این عبادت تجّار و سوداگرانست، و دسته ای او را عبادت نموده از روی ترس (از جهنم و عذابهای آن) پس این عبادت بندگان است، و عدّه ای خدا را از برای شکر او عبادت می نمایند پس این عبادت آزادگان است.