فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سرشت

1- از جمله بلیّه است بدی باطن (که منشأ گرفتاریها خواهد بود).

سبکی

1- سبکی و یا زود عصبانی شدن و از جا بر آمدن زندگانی را دشوار می گرداند.

پیروزی

1- پیروزی به دور اندیشی، و عاقبت بینی به تجربه هاست.
2- شیرینی یافتن پیروزی تلخی صبر را محو و نابود سازد.
3- زکات پیروزی (و به دشمن ظفر یافتن) احسان (و در گذشتن از تقصیر) است.
4- پیروزی نیافته کسی که گناه به او پیروز گشته است.
5- کلید پیروزی ملازم بودن با صبر (و جدا نشدن از آن) است.
6- خیلی به پیروزی خوشحال مشو، زیرا که تو از پیروزی زمان نسبت به تو ایمن نخواهی بود (یعنی ممکن است بزودی تو هم مغلوب شوی و شکست خوری).
7- پیروزی نیست برای کسی که برای او صبری نیست.
8- پیروزی و ظفر (بر دشمن و تسلط بر او شفاعت کننده گنهکار است (یعنی به شکرانه این تسلط باید از او درگذرد، و یا پیروزی بر گناه و بر نفس وسیله نجات گنهکار است).