فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

سربلندی

1- هر که بر برادران سربلندی و تکبر نماید برای او انسانی خالص نماند.
2- هر که بر مردم به قدرتی که دارد سربلندی نماید قدرت از او گرفته شود.
3- گردنکشی زبان گمراهی و نادانی است.
4- سربلندی مکن بر کسی که بنده نگردانی (و او بنده تو نیست).

سرشت

1- از جمله بلیّه است بدی باطن (که منشأ گرفتاریها خواهد بود).

سبکی

1- سبکی و یا زود عصبانی شدن و از جا بر آمدن زندگانی را دشوار می گرداند.