فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

طالب

1- گاهی طلب کننده ناامید می شود.
2- هر طلب کننده ای طلب شده (مرگ یا غیر آن) است.
3- هر طلب کننده ای جز خدا طلب شده است (بوسیله مرگ یا غیر آن، گرچه علّامه خوانساری می فرماید: یعنی هر که طلب کسی کند از برای رسانیدن ضرری به او کسی باشد که طلب او کند از برای آن چه اگر هیچ کس دیگر نباشد حق تعالی خود باشد.
4- چه بسا طلب کننده ناامید و روزی داده شده غیر جویا (پس نباید حرص زد که خداوند کار خود را می کند).
5- برای طلب کننده ای که به مقصود رسیده لذّت دریافتن است (امکان دارد مراد مطالب اخروی باشد چنانکه ممکن است مطلق اهداف باشد).
6- چنین نیست که هر طلب کننده ای روزی داده شود (چون روزی به اندازه مقدّر شده البته باید به دنبالش رفت اما در حدّ اعتدال.
7- هر که به دنبال چیزی رود به آن و یا به بعض آن خواهد رسید (یعنی نباید از رفتن دنبال کاری مأیوس بود بلکه با امید باید اقدام کرد).
8- هر که طلب کند آنچه در دست مردم است مردم او را تحقیر و کوچک شمارند.
9- هر که چیزی را که نمی باشد (یا تحقق خارجی ندارد و یا درخور مقام او نیست) طلب کند مقصد و طلب خود را ضایع نموده است.
10- چنین نیست که هر طلب کننده (و جوینده ای) ناامید شود (بلکه باید بدنبال کار رفت و از فرصت استفاده نمود چنانکه از وصیت آن بزرگوار (31 / نهج البلاغه) به امام مجتبی - علیه السلام - استفاده می شود).

مطالب

1- گاهی مطالب با روی ناخوش در هم کشیده رو می کند (قهراً و جبراً و یا از حصول و برآمدن ابا و امتناع می نمایند).
2- بسا مطلب و کسب نمودن نایاب و کمیاب گردد.

مطلوب

1- گاهی مقصود و مطلوب یافت شده و به دست آید.