فهرست کتاب


گفتار امیرالمؤمنین علی (ع) جلد دوّم همراه با ترجمه فارسی هدایة العلم و غررالحکم

سید حسین شیخ الاسلامی

نشاط

1- چه بسا نشاطی که بر بودن اموال و بی چیزی برمی گردد.

راه روشن

1- خوشا به حال کسی که راه سفید روشن را رفته، و از طریقه آشکار جدا نشده، و شیفته آخرت گشته، و از دنیا روی گرداند.
2- در حقیقت شاهراه کار آشکار گشته برای طلب کنندگان آن.
3- در حقیقت (از راه تفضل و لطف و احسان) در طلب محل خروج مهلت داده شده (تا از گناهان به وسیله توبه و ندامت خارج شوند) و به راه آشکار (دین) رهنمود گشته اند (پس بدا به حال کسی که در مسیر صحیح قرار نگرفته باشد).

4- هر که از راههای واضح و آشکار عدول نماید به راههائی که او را به هلاکت اندازد خواهد رفت.

5- هر که از راه واضح بلغزد در حیرانی تنگی (راه یا راه تنگ) واقع شود.
6- هر که راه آشکار و جاده مستقیم عدول نماید در لجّه (و معظم آب) غرق گردد.
7- خود را از راهی که می ترسی از گمراهی آن، باز دار.
8- بر تو باد به راه واضح مستقیم زیرا که آن به تو کرامت بخشیده، و از سرزنش تو را باز می دارد.
9- بر شما باد راه سفید (راه حق) پس آن را بپیمائید، و گرنه خداوند شما را به غیرتان تبدیل می سازد.
10- هر که (از حق و راه صحیح) میل نماید و منحرف گردد حسنه (و نیکوئی) در نزد او بد، وسیله (بدی) در نزد او نیکو به حساب آمده، و به مستی گمراهی مست گردد (چون هر چه می بیند طبق خواهش خود آن را به حساب خواهد آورد).
11- به نفسهای خود رخصت مدهید که شما را در راههای ستمگران ببرند.