فهرست کتاب


داستان دوستان جلد 2

محمد محمدی اشتهاردی‏

«176» موعظه پیامبر (ص)

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
ابوعبیده جراح از بازرگانان مسلمان بود. (وضع مالی مردم مدینه نیز خوب نبود) ابوعبیده طبق معمول به مسافرتهای تجارتی می رفت و خواربار مورد نیاز اهل مدینه را تا آنجا که مقدورش بود از سفر می آورد.
وقت نماز صبح بود، خبر ورود ابوعبیده به مردم رسید، و کم کم همه مسلمین مطلع شدند، با شتابزدگی در نماز جماعت صبح پیامبر (ص) شرکت نمودند و پس از نماز بی درنگ برخاستند تا به سوی ابوعبیده بروند.
پیامبر (ص) لبخندی زد و سپس به آنها فرمود:
«آیا گمان دارید که ابوعبیده از سفر آمده و خواربار آورده؟» گفتند: آری.
فرمود: «... سوگند به خدا در مورد فقر و تهیدستی، ترسی درباره شما ندارم، بلکه ترس من از آن جهت است که: «وسعت شئون دنیا شما را فرا گیرد و فریب آن را بخورید چنانکه قبل از شما عده ای فریفته آن شدند، و شما را به هلاکت برساند چنانکه قبل از شما عده ای را به هلاکت رساند».

«177» خواب الهام بخش

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
یکی از اساتید بزرگ نقل می کرد، در مجلس یکی از هیئتهای مهم تهران، برای سیل زدگان فارس، پول جمع می کردیم، مبلغ هنگفتی جمع آوری شد، ولی من خودم غفلت کردم که در آن مجلس، در پول دادن شرکت کنم.
شب بعد، سحر در عالم خواب دیدم، چند اتوبوس از کنار همان مجلس هیئت، ایستاده و مسافران سوار بر آن می شوند و قصد زیارت مرقد شریف حضرت معصومه (ع) در قم را دارند.
من به پیش رفتم، تا سوار شوم و با آنها به زیارت بروم، ولی کنار چند اتوبوس رفتم، گفتند اتوبوس، پر است و جا نیست.
پس از آنکه بیدار شدم، دریافتم که چون در آن جلسه، در کمک مالی به سیل زدگان شرکت نکردم، در عالم خواب به من گفته شد که جا برای تو نیست، چرا که شرکت نکردم، آنها نیز مرا در رفتن به زیارت، شرکت ندادند!
این نوع خوابها از انواع الهامهائی است که از اسرار خبر می دهد، و موجب بیداری انسان می گردد.

«178» راهنمائی برای سرکوبی شیطان

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
مردی بادیه نشین به حضور پیامبر (ص) شرفیاب شد و عرض کرد: مرا به اموری که موجب بهره مندی از بهشت می شود راهنمائی فرما!
پیامبر (ص) پنج دستور اخلاقی زیر را به او آموخت، فرمود:
1- گرسنه را سیر کن. 2- تشنه را سیراب کن 3- امر به معروف کن 4- نهی از منکر نما 5- اگر توانائی در این کارها نداری، زبانت را کنترل کن که جز به خیر و نیکی، حرکت نکند، در این صورت، شیطان را سرکوب کرده ای و بر او پیروز خواهی شد.