فهرست کتاب


داستان دوستان جلد 2

محمد محمدی اشتهاردی‏

«98» مقام حسن و حسین (علیهماالسلام)

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
در جنگ جمل که بسال 36 هجری در سرزمین بصره، بین سپاه علی (ع) و سپاه عایشه، به وقوع پیوست، نخست پس از اتمام حجت، علی (ع) به سپاه دشمن حمله کرد، و ارکان آن را متزلزل نمود، سپس پرچم را بدست پسرش محمد حنفیه داد و فرمود: لشکر سختی بر دشمن وارد آورد...
جمعی از یاران، وقتی که شجاعت بی نظیر محمد حنفیه را دیدند، به امیرمؤمنان (ع) عرض کردند: «اگر فضائل خاصی که برای حسن و حسین (ع) قرار داده شده نبود، هیچکس را بر محمد حنفیه مقدم نمی داشتیم».
امام (ع) در پاسخ فرمود: این النجم من الشمس والقمر: «ستاره کجا و خورشید و ماه کجا؟» (یعنی محمد حنفیه ستاره است ولی حسن و حسین خورشید و ماه هستند).
یاران عرض کردند: «ما هرگز محمد حنفیه را همپایه حسن و حسین (ع) نمی دانیم، امام (ع) فرمود: این یقع ابنی من ابنی بنت رسول الله: «فرزند من کجا و فرزند دختر پیامبر کجا؟».

«99» پاسخ به هشت سؤال جالب

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
شخصی به محضر مبارک امام حسین (ع) رسید و پس از سلام گفت: «ای فرزند پیامبر (ص) سؤالی دارم».
امام فرمود: بپرس.
او پرسید: «بین ایمان و یقین، چقدر فاصله است؟».
امام فرمود: «به اندازه چهار انگشت».
او پرسید: چگونه؟
امام فرمود: ایمان، آن چیزی است که شنیده باشیم، و یقین چیزی است که آن را ببینیم، و بین گوش و چشم، چهار انگشت فاصله است.
او پرسید: بین زمین و آسمان، چقدر فاصله است؟
امام فرمود: «به مقدار استجابت یک دعا».
او پرسید: بین مشرق و مغرب چقدر فاصله است؟.
امام فرمود: «به اندازه سیر یک روز خورشید».
او پرسید: «عزت انسان در چیست؟».
امام فرمود: «در بی نیازی از مردم».
او پرسید: زشت ترین چیزها چیست؟
امام فرمود: «فسق و گناه در پیرمرد، سختگیری و تندی در فرمانروا، دروغ از افراد سرشناس و بزرگ، بخل از ثروتمند، و حرص و آز، از دانشمند».
او عرض کرد: ای فرزند پیامبر (ص) راست فرمودی، اینک از تعداد امامان آگاهم ساز.
امام فرمود: «آنها همانند برگزیدگان بنی اسرائیل، دوازده نفر می باشند».
او عرض کرد: نام آنها را بشمار.
امام حسین (ع) اندکی درنگ نمود و سپس سرش را بلند کرد و فرمود:
«ای برادر عرب، نان آنها را برای تو می شمارم» «امام و خلیفه بعد از رسول خدا (ص) 1- امیر مؤمنان علی بن ابیطالب 2- و برادرم حسن 3- و خودم و 9 فرزندم می باشیم که آن 9 نفر عبارتند از: 4- پسرم علی 5- محمد بن علی 6- جعفر بن محمد 7- موسی بن جعفر 8- علی بن موسی 9- محمد بن علی 10- علی بن محمد 11- حسن بن علی و پس از او فرزندش مهدی (ع) که نهمین فرزند من است و در آخرالزمان برای زنده کردن دین، قیام خواهد کرد».

«100» حکمت و پند بزرگ

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
حواریون و یاران مخصوص و شیفته حضرت عیسی (ع) روزی در محضر عیسی (ع) بودند، و به آنحضرت رو کرده و عرض کردند:
«ای آموزگار سعادت! به ما بیاموز که سخت ترین چیزها چیست؟»
عیسی - «سخت ترین چیزها، خشم خدا است».
حواریون - چگونه از خشم خدا، در امان بمانیم؟
عیسی - «به همدیگر خشم نکنید تا مشمول خشم خداوند نشوید»
حواریون - ریشه و منشأ خشم انسان چیست؟
عیسی - «ریشه خشم انسان، تکبر و خودخواهی، و حقیر شمردن مردم است».