فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

در این جلسه ای که در صورت کوچک و در واقع

نورانی و بسیار بزرگ است، طوایف مختلف مسلمین، برادران اهل سنت و برادران اهل تشیع، دانشگاهی ها و فیضی ه ای ها وهمه قشرهای مختلف از بلاد مختلف در این محل مجتمع هستند، این یک نمونه ای از برکات انقلاب اسلامی است که خدای تبارک و تعالی بر همه ما منت گذاشته است که« اصبحنا بنعمته اخوانا» دانشگاه که از فیضی ه دور بود و جدا، امروز با هم پیوند کرده اند و امید است که این پیوند تا آخر باقی باشد وبرادران اهل تسنن و تشیع باهم توحید کلمه را آغاز کردند و امیدوارم که تا آخر این توحید و وحدت باقی باشد. ما باید در کارهائی که دشمن های ما می کنند دقت کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که آن ها به چه چیز زیاد اهمیت می دهند و انگشت روی چه حیثیتی از حیثیت های مسلمین می گذارند و بهفمیم که آنچه که آن ها بر آن اصرار دارند همانی است که برای مسلمین وبرای بشر بداست. ما از گفتار و کردار آن ها باید کشف کنیم که این ها چه می خواهند وما باید چه بکنیم. شما اگر ملاحظه بفرمائید در این قرون آخر که تمام بشر مثل یک عائله شده اند وبه واسطه ارتباطات زیادی که بین همه بشر حاصل شده است در این قرن های آخر، آن هائی که می خواهند ممالک دنیا را قبضه کنند وذخایر همه را به غارت ببرند با چه اساس به این امری که، نقشه ای که کشیده اند، موفق می شوند و آن ها چه راه هائی را انتخاب کرده اند. هر راهی را که آن ها انتخاب کرده اند، ما باید راه مقابلش را انتخاب کنیم. ما می بینیم، در وقتی که در ایران خودمان نظر می کنیم می بینیم که کوشش های زیاد شده است برای تفرقه انداختن بین دو جناحی که اگر آن دو جناح متحد بشوند کارهای کشور اصلاح می شود و آن جناح روحانی و جناح دانشگاه است . چقدر کوشش کرده اند برای تفرقه بین این دو جناح، به طوری که در دانشگاه اسم روحانی را نمی شد بیاوری ودر فیضی ه اسم دانشگاهی. این در اثر تبلیغات(84)

تمام این مسائل، مسائل تفرقه افکن از این ق

درت های بزرگ است و شیطان های بزرگ که بین ملّت ها و بین افراد انسان ها می خواهند تفرقه بیندازند وما از آن طرف می بینیم که اسلام تکی ه کرده است بر اخوت با تعبیرهای مختلف. « انما المومنون اخوه» از آن استفاده می شود که کانه مومنین هیچ شانی ندارند الا برادری، همه چیزشان در برادری خلاصه می شود. در مقابل این کلمه و سایر کلماتی که در قرآن کریم هست، آن ها، ابر قدرت ها دیده اند که اگر این کلمه و امثال این کلمه تحقق پیدا بکند آن ها دیگر نمیتوانند در این کشورها دخالت کنند. شما ملاحظه بفرمائید که در این سال های اخیری که ملّت ایران به تایید خدای تبارک و تعالی قیام کرد و قشرهای میلیونی آن ها چه قشرهای روحانی و چه قشرهای دانشگاهی در کنار هم فعال شدند و همه ملّت متحد شدند، چه معجزه ای ایجاد کردند. این برادری در یک محیط کوچک مثل ایران، بایک جمعیت کم در مقابل جمعیت ها چه اعجازی کرد. این اعجاز برای همین وحدت کلمه و اخوت بود. این اخوت و برادری که در ایران پیدا شد و این تحول عظیمی که پیدا شد و همه قشرها را با هم منسجم کرد، برادران اهل سنت را با اهل تشیع، تشیع را بااهل تسنن ، دانشگاهی را با فیضی ه ای و(85)

ترک و عرب و فارس، همه این ها در ایران هست

، همه با هم. ملاحظه بفرمائید که همین وحدت در یک جمعیت محدود و در یک کشور محدود با ابر قدرت ها چه کرده است. بی خود نیست که همه رسانه های گروهی تمام کشور ها تقریبا، کشورهای بزرگ مسلما و بعضی کشورهای دیگر همشان را صرف این می کنند که ایران را در نظر مسلمان ها بدجلوه بدهند، جمهوری اسلامی را بد جلوه بدهند. تبلیغات سرتاسر دنیا را بر ضد ایران فراگرفته است. چه شده است که ایران اینقدر مورد تهاجم تبلیغی واقع شده است و تهاجم های دیگر؟ این نیست الااین که در ایران این معنای اخوت تااندازه بسیار زیادی تحقق پیدا کرده است و آن ها دیدند که با این وحدتی که درایران پیدا شده است، این انسجامی که در ایران پیدا شده است و پرتوش دارد در سایر بلاد مسلمین هم می رود، این یک خطر بزرگی است که تمام منافع ابرقدرت ها را منهدم می کند و از بین می برد. اگر این خوف را نداشتند که ایران سرایت می کند این خوتش به سایر کشورها، کشورها علیحده بودند و ایران علیحده بود و برادری بین ایران و دیگران تحقق پیدا نمی کرد شاید اینقدر حمله نمی کردند به ما. این حمله همه جانبه تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی برای این است که این انسجام کوچک را دیده اند که دست آن ها را از اینجا کوتاه کرده است. اگر این انسجام پیدا بشود و انشاء اللّه پیدا میشود، اگر این انسجام پیدا بشود دست ابر قدرت ها از همه ذخایر مسلمین کوتاه می شود و بلکه دست ابر قدرت ها از تمام مستضعفین جهان کوتاه می شود. این وحدت کلمه ای که در ایران پیدا شده است و الان از سایر بلاد هم به ما دارند متصل می شوند و دیگران هم دارند اخوت پیدا می کنند با ایرانی ها، من امیدوارم که دولت ها هم توجه کنند ، بیدار بشوند، تحلیل کنند مسائل را، ببینند که آیا مسلمان ها همه در کنار هم، هر کدام در کشور خودشان مستقل لکن به ما... این که همه مسلمان هستند، در آرمان های اسلامی با هم باشند، این خوب است یا هر کشوری با کشور دیگر مخالف؟ آنچه می تواند مشکلات همه کشورها را و مسلمین را از بین ببرد آیا اخوت بین مسلمین است که خدای تبارک و تعالی به او سفارش فرموده است یا تفرقه بین مسلمین است؟ دولت هااگر با هم متحد و برادر باشند بهتر می توانند آن چپاولگر ها را از صحنه خارج کنند یا حالاکه با هم مختلف هستند و دامن به اختلاف می زنند؟ ما، ملّت ایران، دولت ایران، همه ایرانی ها دستشان را پیش همه مسلمین دراز می کنند و از آن ها می خواهند که به این ملّت بپیوندند و برادری را مستحکم کنند و همه مسلمین با هم پیوند اخوت داشته باشند و ما دستمان را پیش همه دولت های کشورهای اسلامی دراز می کنیم واز آن ها می خواهیم که به ما بپیوندند و همه ما باهم برادر باشیم و همانطور که اسلام فرموده است ما همه دوست، برادر، با هم باشیم تا این که مشکلاتمان را حل کنیم. گمان نکنند این ها که ضررشان در این وحدت ایران است. ایران یک کشور مسلم است و صلاح حال همه مسلمین را می خواهد، ایران با همه مسلمین خودش را برادر (86)