فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اسلامی و ممالک دیگر هم از دست آن ها رفت، از

این جهت کوشش می کنند، به همه قوا کوشش می کنند که اینجا که هسته مرکزی این انقلاب و نهضت اسلامی است، اینجا را بکوبند، کوبیدن و بهترین کوبیدن ها آن است که از داخل این مساله واقع بشود، اختلاف داخلی، خودمان توی سر خودمان بزنیم. بیدار باشید شما وهمه، وهمه مسلمانها که نبادا یک همچو اغفالی بکنند ما را و غفلتی بکنند، با یک صورت مناسبی بیایند جوانها را بازی بدهند که این جمهوری اسلامی هم مثل زمان محمدرضا شاه است بلکه بدتر، آخوند ها هم که جز فساد، کاری انجام نمی دهند. از این حرفهائی که بازی بدهند جوانها را. این راجع به مسائل داخل که اهمیت دارد. در مسائل منطقه ، مهمترین چیزی که الان مورد صحبت است این طرح هائی است که به دست آمریکا و صهیونیست و بعضی نوکرهای آن ها ریخته شده است و این طرح هائی است که دولتهای اسلامی می خواهند، دولت های عرب می خواهند این طرح را طرح بکنند و تحمیل بکنند بر همه. این طرح هیچ نقطه مثبت ندارد. آن هائی که گمان کرده اند نقطه های مثبتی در این طرح هست یا توجه به مسائل ندارند یا طور دیگری است. نکته مثبت در این طرح ها هیچ نیست. کشور ما، ملّت ما که اینهمه شهدا داده است و اینهمه معلولینی که الان بسیاریشان در اینجا هستند و خداوند آن ها را شفا بدهد تقدیم کرده است، برای اسلام است وما اسلام را منحصر به ایران نمی دانیم. اسلام، همه جا اسلام است. مصر هم همین اسلام است و سودان هم همین اسلام است و عراق هم همین اسلام است و حجاز همین اسلام است و سوری ه و سایر جاها. ما نمی توانیم حساب خودمان را از حساب سایر مسلمین جدا کنیم. ما با اینهمه خسارتی که بر ما وارد شده است و اینهمه شهید که دادیم و معلول که دادیم و آواره که پیدا کردیم، همه این ها برای اسلام بوده، ایران هم از باب این که یک کشور اسلامی است ما این زحمات را برایش کشیدیم. ما نمی توانیم که اعراب را و مقدرات اعراب را از خودمان جدا بدانیم _، مقدرات سایر کشورها را از خودمان جدا بدانیم. همه جا اسلام است و همه مسلمین _ که ماهم جمله آن ها هستیم موظفیم که اسلام را در هر جا حفظ کنیم. ما مکلف هستیم که آن مقداری که می توانیم هدایت کنیم این کشورهای اسلامی را که امروز در فکر این طرح بسیار بسیار مضر هستند و می خواهند آن طرح را تصویب کنند. ما باید به ملتهای مسلمین و اسلام و به کشورهای اسلامی تذکر بدهیم. من اعلام خطر می کنم(80)

من از همه شما دوستان، از همه شما برادران

ارتشی ایران و پاسداران ایران می خواهم که توجه داشته باشید که در بین خودتان خدای نخواسته یک وقت اختلافی حاصل نشود. شما گمان نکنید که قدرتهای بزرگ دست برداشته اند و امروز شما را به حال خود گذاشته اند. آن ها هر روز در نقشه هستند و هر روز در کمین هستند که شما را با هم اختلاف ایجاد کنند، بین شما اختلاف ایجاد کنند و آن ها بهره بردارند . شما می بینید که در هر جائی که سپاه پاسداران و ارتش و سایر قوای مسلح باهم می شوند پیروزی عظیم نائل می شود. شما می بینید که وحدت کلمه، شما را بر همه قدرتهای جهان پیروز کرد شما می بینید که این طعمه ای در دهان امریکا بود اسمش ایران بود، با وحدت کلمه از دهان او بیرون کشیدید و استقلال را برای خودتان تثبیت کردید. شما می بینید __ که اگر یک اختلاف بین شما بیفتد خدای تبارک و تعالی خواهد خدای نخواسته نظر عنایت را بردارد و آن روز همان خواهد شد که در زمانهای سابق بر ایران میگذشت. همه بهوش باشید، زن و مرد، جوان و پیر، همه بهوش باشید، ارتشی و غیر ارتشی بهوش باشید که مبادا رخنه کنند این اشخاصی که فاسد هستند رخنه کنند بین شما و خدای نخواسته اختلاف ایجاد کنند. باهم باشید و ید واحده باشید« علی من سواکم» چنانچه دستور است. تفرقه پیدا نکنید و باهم اعتصام به حبل اللّه کنید ودر راه خدا به پیش بروید که شما پیروزید. و(81)

ما یک صحبت با داخله داریم ، با ملّت خودما

ن داریم و همین صحبت هاست که عرض کردم که اساس پیشرفت شما ملّت عزیز ، تعهد به اسلام و وحدت کلمه است. تعهد به اسلام بدون این که با هم اجتماع نکنید در مسائل، بی فایده است. اجتماع در مسائل، بدون تعهد به اسلام، مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و این که کشور را همه از خودتان بدانید، دولت را از خودتان بدانید، مجلس را از خودتان بدانید، ادارات را از خودتان بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران وبسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و آن جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرتها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتان را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتان را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید. ویک مطلب دیگری که به خارج از کشور عرض می کنم و آن این که اگر این دولتهای اسلامی، این دولتهائی که همه چیز دارند، این دولتهائی که افراد زیاد دارند ، این دولتهائی که ذخایر زیاد دارند، اگر این ها با هم اتحاد پیدا بکنند، در سای ه اتحاد احتیاج به هیچ چیز و هیچ کشوری و هیچ قدرتی ندارند، بلکه آن هابه این ها محتاج هستند. اگر مسلمین و دولت های اسلامی با هم آن پیوند اخوتی که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم فرموده است، حفظ کنند و ایجاد کنند، نه افغانستان مورد هجمه واقع می شود و نه فلسطین مورد حمله واقع می شود و نه سایر کشورها. اگر دولت های اسلامی با هم وحدت کلمه پیدا بکنند، چه احتیاج به به این است که ما دستمان را پیش آمریکا دراز کنیم یا پیش شوروی؟ ما چه احتیاجی به آن ها داریم؟ احتیاج وقتی پیدا می شود که مثل حالامتفرق باشند، کشورها از هم جدا باشند. چرا باید کشورها که یک همچو پشتوانه عظیم دارند و آن قرآن کریم و اسلام عزیز و خدای بزرگ است، چرا باید با یک همچو پشتوانه _ای که آن ها را دائم دعوت می کند به وحدت و از تفرقه اندازی و تفرقه چیزشان می کند _ آن ها را منع می کند، چرا باید ما در مقابل کتاب خدا و در مقابل اسلام عزیز تفرقه بیندازیم؟ ایران یک کشوری است که از اولی که نهضت کرده و ماقبل او، کشور متعهد اسلامی بوده است و الان هم در مقابل همه قدرتهائی که بر خلاف اسلام هستند قیام کرده است و دارد به پیش می رود. چه شده است که باید دعوت کنید دولتهای اسلامی را به ضد اسلام، به ضد کشور اسلامی؟ این کشور اسلامی که برای اسلام دارد زحمت می کشد و برای اسلام دارد شهید می دهد و برای اسلام دارد آواره می شود، چرا باید آن هائی که دولت های اسلامی هستند وادعای اسلام می کنند جبهه بندی بکنند در مقابل یک همچو کشوری؟ این ها دیده اند که ملّت ایران در عین حالی که یک ملّت کوچکی است لکن یک پشتوانه بزرگ دارد و آن خدا و اسلام است، در مقابل همه قدرتها(82)


ایستاده است و دارد به کار خودش ادامه می دهد و هر روزهم بهتر خواهد شد ومی شود و هر روز هم کار کشور از آن آشفتگی ها بیرون می آید و همه جهات ما درست می شود لکن تاسف در این است که کشورهای دیگر چرا از ایران الگو نمی گیرند؟ چرا الگو نمی گیرند از ایران و وحدت کلمه پیدا نمی کنند وبا ملتهای خودشان سازش نمی کنند و هر یک با دیگری سازش نمی کند تا اسرائیل بر آن ها غلبه کند؟ و دیدید که اسرائیل بلندی های جولان را گرفت و اعتنا به هیچ یک از شما نکرد و اعلام کرد که هیچ قدرتی نمی تواند اسرائیل را از این تصمیم برگرداند. چرا باید شما به جای این که همه را دعوت کنید به جبهه گیری در مقابل اسرائیل در مقابل اسرائیلی که دشمن اسلام است و دشمن انسان است و دشمن شماست و دشمن اعراب است و دشمنی با همه شماها دارد، شما در یک همچو حالی تفرقه بین خودتان ایجاد کنید؟ جمعیت ها تفرقه بین خودشان ایجاد کنند؟ گروههای دولتی تفرقه ایجاد کنند؟ جبهه گیری کنند؟ این جبهه گیری ها در مقابل اسلام است، در مقابل قرآن کریم است. قرآن کریم دعوت به وحدت می کند و شماها دعوت به تفرقه و مقابله با هم . باید عقل را پیشوای خودتان قرار بدهید و اسلام را مقتدای خودتان قرار بدهید و در مقابل اسلام همه خاضع باشید و به حکم عقل عمل کنیدو عقل و اسلام می گوید شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید، هیچ کشوری به شما نمی تواند تعدی کند، اسرائیل جرات به خودش نمی دهد که در این کشورها باقی بماند و در زمین های غصبی باقی بماند اگرشما با هم متحد بشوید. اکنون که با هم اختلاف دارید، اسرائیل فریاد می زند که هیچ قدرتی نمی تواند، برای این که او پشتوانه اش آمریکاست و ملتهای ما پشتوانه شان خدا. چه شده است که شما جبهه گیری می کنید؟ می دانید که این جبهه گیری ها برای شما نفعی ندارد بلکه ضرر دارد. اسلام از شما وحدت می خواهد، اسلام از شما اتحاد می خواهد، اعتصام به حبل اللّه میخواهد. چرا با هم اعتصام به حبل اللّه نمی کنید و هر کس به یک شاخه، یا شرق یا غرب متوجه شده است؟ بیائید ودست از این کارها بردارید و همه با هم متحد شوید و همه با هم برادر شوید. همانطور که خدای تبارک و تعالی فرموده است که مومنین برادر هستند، برادر باهم باشید و دست رد به سینه مخالفان اسلام بزنید و مطمئن باشید که اگر با هم متحد بشوید پیروز هستید وهیچ قوه شرعی و غربی نمی تواند به شما حکومت کند . من از خدای تبارک وتعالی وحدت کلمه مسلمین، آشنا شدن سران مسلمین به احکام اسلام ، آشنا شدن به مصالح مسلمین را خواستارم وتوفیق همه را از خدای تبارک وتعالی امیدوارم و توفیق شما برادران که در نهضت سوادآموزی هستید از خدای تبارک وتعالی خواستارم. (83)