فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

جنایتکاران سودجو که از اختلاف ملّت ها و دو

لت ها به سود خودشان بهره برداری می کنند، با دست عمّال از خدا بی خبر خود به اختلافات دامن می زنند وهر گاه که شالوده وحدت بین مسلمانان ریخته می شود،با تمام نیرو به مخالفت برمی خیزند و بذر خلاف می افشانند. امروز تمام دولت ها و بسیاری از ملّت های مسلمان می دانند که ملّت ایران پس از صدها سال گرفتاری به دست شاهان ستم پیشه و ستمکاران حرفه ای که اسلام عزیز را وسیله غارتگری و چپاول برای خود و قدرتهای بزرگ واخیرا امریکای جنایتکار قرار داده بودند و قرآن کریم و اسلام بزرگ را در معرض خطر می دیدند، بپا خاستند و با انقلاب کبیر خود، دولت اسلام را جایگزین رژیم غیر اسلامی و غیر قانونی شاهنشاهی نمودند ودست ابرقدرت ها وخصوصا امریکای جهانخوار را از سلطه بر اموال و انفس خود قطع نمودند و امید آن است که دیگر برادران مسلمان گرفتار در چنگال خونخواران و ستمکاران، از این انقلاب اسلامی بهره برداری کنند و دولت های اسلامی با پشتیبانی ملّت های خود به انقلاب بزرگ ایران بپیوندند. امروز دست جنایتکار آمریکا و دیگر قدرت های چپاولگر از آستین بعضی عمّال سرسپرده و از خدا بی خبرشان بیرون آمده و از داخل و خارج با اسلحه و قلم های بدتر و جنایت بارتر از سلاح های گرم به این ملّت مظلوم حمله ور شده و در صدد شکست انقلاب اسلامی و شکست اسلام عزیز بر آمده اند و از هیچ تهمت و افترا به ملتی که جز به احکام اسلام و قرآن کریم فکر نمی کنند ، خودداری نمی کنند و با بهانه های بسیار موهوم، به سرکوبی این انقلاب اسلامی بپا خاسته اند. آنان که از اسلحه گرم برخوردارند همچون صدام، با اسلحه و آنان که سلاحگرم ندارند، باقلم های زهرآگین که از سلاح گرم جنایت بارتر است ملّت مظلوم ما را زیر ضربات خود قرار داده اند. طرح اختلاف بین مذاهب اسلامی از جنایاتی است که بدست قدرتمندان که از اختلاف بین مسلمانان سود می برند و عمّال از خدا بی خبر آنان از آن جمله وعاظ السلاطین که از سلاطین جور، سیاه روی ترند، ریخته شده و هر روز بر آن دامن می زنند و گریبان چاک می کنند ودر هر مقطع به امید آنکه اساس وحدت بین مسلمین را از پای ه ویران نمایند، طرحی برای ایجاد اختلاف عرضه می دارند(77)

روحانیون نبودند، ما الان از اسلام اطلاعی ندا

شتیم. این __ مجاهدت روحانیون هست که از خود شما هستند آن ها هم مجاهدت آن هاست که برای ما اسلام را تاکنون نگه داشته است ودر هر مساله و گرفتاری که برای اسلام پیش می آمده باز پیشقدم همین ها بودند و همین ها بودند که قیام می کردند، حالایا موفق می شدند یا سرکوب می شدند. در همین مدتی که من اطلاع دارم و من شاهد بودم قیام های مختلفی بر ضد رضاخان __ و محمد رضا شد و این قیام ها همه از مبداش روحانیون بودند، از آنجا شروع می شد لکن چون ملّت باز درست مجتمع باهم نشده بودند موفق نمی شدند یا کم موفق می شدند. اگر شما، اگر ملّت ما این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند لکن دوباره بواسطه این که ملّت مجتمع نبود و با روحانیت آنطور سازش، اطاعت محکم نداشت، مشروطه را آن ها بپا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همان استبداد غلیظ تر با اسم مشروطه، یک اسم بی مسمائی بود و گفته می شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و مشروطه خواه هستیم لکن استبداد به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش بر ما حکومت می کرد، چه در زمان قاجار که من یادم است و چه بعد از او زمان رضا خان که بدترین زمانها براین ملّت گذشت و چه زمان محمد رضا، اگر چنانچه شما توجه به این نکنید که روحانیت را این ها می خواهند از صحنه بیرون کنند و در پیش ملّت روحانیت را بد نمایش بدهند. همین امروز صبح که اینجا من قبل از این که بیایم خدمت شماها یکی از علمای اصفهان آمد شکایت زیاد از این که با روحانیون رفتار بد می شود، چه آن مطلب درست به عرض ایشان رسیده بود یا نادرست، من کلی مطلب را می گویم که جریانی است که روحانیت را کنار بگذارند. شما دیدید که در زمان قبل از این جمهوری های اخیر، اوایل امر یک جریانی بود که این روحانیت ها، روحانیون شاخص را پیش ملّت رسوا کنند با دروغ و حیله، آقای بهشتی رحمه اللّه علی ه که یک نفر آدمی بود که مجاهد برای اسلام بود، به درد می خورد، فعال بود، دانشمند بود، مدیر بود، مدبر بود، دیدیدکه در صحنه کشور چه فضاحت ها در آوردند اشرار قیام کردید و برای خدا جوانهایتان را دادید و برای خدا، ومردم را منحرف کردند، مردم یک وقت بیدار شدند که بهشتی ای در کار نبود. من خوف این را دارم که خدای نخواسته ملّت ما یک وقت بیدار بشود که روحانیت کنار رفته است وسلطه اجانب بر این مملکت بازگشته است و آنوقت تاسف ها فایده نداشت. همانطوری که در زمان امام حسین سلام اللّه علیه آنطور درست کرده بودند چهره پسر پیغمبر را که مردم کوفه ای که پدر او را دیده بودند، مجاهدات او را دیده بودند، همین مردم کوفه برای کشتن پسر پیغمبر مسابقه می کردند و مردم کوفه یک وقت متوجه شدند که امام حسین دیگر نبود. من خوف این را دارم که شما ملّت بزرگ ایران که برای خدا قیام کردید و برای خدا جوان هایتان را دادید و برای خدا(78)

زحمات طاقت فرسا کشیدید و همه چیزتان را فد

ای اسلام کردید، با این جریانی که به نظر می آید که دارد پیش می روید، یک وقتی متوجه بشوید که خدای نخواسته با انعزال این مردم، این هائی که خدمتگزار هستند، یک حکومت قلدری با اسم اسلام، با اسم جمهوری اسلامی، با اسم خدمتگزار به اسلام بیاید و همه زحمتهای شما و خونهائی که دادید، هدر ببرد. رضاخان هم اول که آمد در همین سینه زنی ها می رفت سینه می زد، در تکی ه ها می رفت دور تکیه ها می گردید و شمع روشن می کرد، آنوقت که پایش محکم شد تمام آثار اسلام رااین نانجیب خواست از بین ببرد. در سرتاسر ایران مجلس روضه آشکار، یکی نبود. اگر یک مجلسی بود، نصف شب بود، قبل از اذان صبح بود. شما خوف این را داشته باشید که اگر تشکر این نعمتی که خداوند به شما داده و آن اسلام است و تشکرش به وحدت کلمه است و تشکرش به احترام به اولیاء اسلام است، این تشکر را بجا نیاورید، خداوند عنایتش را برگرداند و خدای نخواسته ما را برگرداند به سالهائی که قبلا بود وتلخی هایش در کام ما هست. این یک رشته ای است که من به همه ایران تکلیف خودم را ادا می کنم و عرض می کنم که بیدار باشید که دارند یک دسته ای که یا بازی خورده اند و متوجه نیستند و یا در بین آنها از همین منافقین، از همین گروه های منحرف وارد شدند و می خواهند شما را از هم جدا کنند، دسته ها مختلف ایجاد کنند، طرفدارهای آن مرجع، طرفدارهای آن مرجع و طرفدارهای آن ملا وطرفدارهای آن ملا درست کنند و کم کم ملاها را کنار بگذارند واین پیروزی که برای شما حاصل شده است از دست شما بگیرند. این یک رشته است که عرض کردم. یک رشته دیگری که باز فی الجمله به من اطلاع دادند، بعضی اختلافاتی است که بین گروه های متعهد است. گروه هائی که متعهد به اسلام هستند، خدمتگزار به اسلام هستند ، در بعضی از بلاد همین گروه ها با بعض گروه های دیگری که آنها هم متعهد به اسلام و خدمتگزار هستند ایجاد اختلاف دارند می کنند. من به این گروهها هر جا و هر کس است ، تمام گروه ها این تنبه را می دهم که توجه داشته باشید که دست جنایتکار خارجی ها از هر راهی می خواهند اختلاف ایجاد کنند. اگر شما برای اسلام می خواهید خدمت بکنید، همه با هم یکصدا باشید تا بتوانید خدمت بکنید. اگر هر کدام بخواهید یک صدای علیحده داشته باشید و یک بساط علیحده ای داشته باشید، آن هم با هم به خلاف برخیزید، اختلاف با هم بکنید، مطمئن باشید که این اختلاف بین گروه های متعهد با این که حسن نیت دارند ، به جائی می رسد که یک وقت خدای نخواسته بین دو گروه متعهد در سرتاسر کشور مخالفت بیفتد و یک وقت منتهی بشود به جنگ مسلحانه ودشمن های شما از خدای می خواهند که بین شما یک همچو چیزهائی واقع بشود. و من البته اطمینان دارم که شما هوشیارتر از این هستید که یک همچو مسائلی پیدا بشود لکن من تذکر را لازم می دانم که بدهم. تمام اموری که از او بوی نفاق و بوی اختلاف می آید باید کنار گذاشت. شما الان از تمام اطراف دنیا هدف هستید، یعنی این انقلاب اسلامی ایران همچو در دنیا چهره پیدا کرده است که همه قدرت های بزرگ را به وحشت انداخته است که نبادا این انقلاب به آن چهره واقعی که دارد همه جا توجه به آن بکنند و یک وقت ابرقدرت ها ببینند که ممالک(79)