فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

امر دائر می شود بین من و پیغمبر اکرم، کدام

مسلمان است که ترجیح بدهد من را؟ امر دائر می شود بین شما و اسلام، کدام مسلمان است که شما را بر اسلام ترجیح بدهد؟ این خیال ها را از کله هایتان بیرون کنید که الان اگر وضعی بشود مردم دیگر آن مردم نیستند. مردم اسلام را می خواهند، تا آخر هم می خواهند. این قلم ها یک قدری ملاحظه بکنند این مسائل را، همین طور می نشینند توی خانه هایشان حکم می کنند ملّت این طوری است خوب، ملّت این هاست که شما می بینید که در کوچه و بازار و آنهائی که در جنگ هستند و آنهائی که هر روز می آیند و می گویند که ما می خواهیم برویم جنگ، ملّت من و تو نیستیم، ملّت آنها هستند، میزان آنها هستند هی ننشینید و بگوئید که مردم چه شده اند، مردم دیگر مأیوس شدند، مردم کذا شدند نخیر، مردم از اسلام مأیوس نمی شوند کارهای ما هم هر کدام فاسد است، می گویند کار تو فاسد است، ولی ما جمهوری اسلامی را می خواهیم یک قدری قلم ها را کنترل کنید، یک قدری حفظ کنید خودتان را، اینقدر تبعیت از هوای نفس نکنید، اینقدر تبعیت از شیطان نکنید، مسائل را یک مسائل صحیح طرح بکنید، مسائل فاسد طرح نکنید، نگوئید هی که ما حالا دیگر باید چه بکنیم، حالا باید چه بشود خوب، کارها شده است تا حالا، تا حالا هم الحمدللّه خوب هم شده است. البته یک مملکتی که پنجاه سال بلکه دو هزار و پانصد سال رو به تباهی کشانده اند آن را، می خواهید فردا صبح همه مردم صحیح بشوند؟ همه ارگان ها، ارگان های صحیح اسلامی بشود؟! اگر شماها بگذارید، اگر این هائی که الان دنبال مفسده جوئی هستند مهلت بدهند، می شود، شما هم نگذارید، می شود، منتها یک قدری دیرتر می شود شماها که مسلمان هستید، اعتقاد به اسلام دارید، شماها یک قدری مهلت بدهید به این مملکت که دارد از هر طرف به او حمله می شود، دیگر شما حمله نکنید ما همیشه می خواهیم که با آرامش همه مسائل حل بشود والااین ملّت هست و این روحانیت هم هست. این را بدانید در هر جائی از این مملکت یک روحانی بارز هست، متعهد به اسلام، هر وقت صدایش در بیاید همه دنبال او هستند اینقدر تعقیب نکنید که بخواهید هی روحانیت را کنار بگذارید. آخر شما در ظرف چندین سال چکار کرده اید برای این کشور که حالا روحانیون را می گوئید که نباید باشند خوب، چه کار کرده اید؟ چه کار مثبتی شما کرده اید؟ جز حرف هیچی ندارید هی می گوئید ما گفتیم، خوب گفتید، چه کرده اید؟ الان این ملتی که دنبال این جمعیت بودند و دنبال اسلام بودند و روحانیت را نشانه اسلام می دانستند، من نمی خواهم بگویم هر روحانی کذا، من بعضی روحانی ها را از شمر هم بدتر می دانم، من عرض می کنم که این روحانیتی که اسلام را تا حالابه ما رسانده است اگر این روحانیت و این اشخاص نبودند، ما حالااز اسلام اطلاعی داشتیم؟ کی همه این مسائل اسلام را ضبط کرده و بسته بندی کرده و به ما داده؟ همین روحانیین بودند از زمان حضرت صادق سلام اللّه علی ه که فقه اسلام و شیعه(70)

تدوین شد همین روحانیین بودند که دست به دس

ت دادند و در غیبت کبری هم همین روحانیین بودند که احکام اسلام رادست به دست دسته بندی کرده این ها را دست به دست، نسل به نسل منتقل کرده اند تا به ما رسید و همین روحانین بودند که در این طول پنجاه سال همه شما دیگر شاهد بودید که چندین دفعه از این روحانیون قیام کردند لکن چون اساس خیلی دست آن ها نبود نتوانستند. همین روحانیون بودند که از اصفهان و همه جا زمان رضاخان مجتمع شدند بر ضد رضاخان منتها از باب این که مردم آنطور تحت سلطه بودند، شکست خوردند. و همین روحانیون بودند که از آذربایجان قیام کردند و باز هم دنبال این که باز درست مساله برای مردم روشن نشده بود، آنجا هم شکست خوردند. و همین روحانیین بودند که از پانزده خرداد تا آخر، همین ها بودند که هیچ کس نفس نمی کشید، باز یکی شان از یک جا صدا در می آورد، فریاد می زد و در این دو سال آخر از روحانیون مطلب شروع شد هی نگوئید من چه کردم و ما چه کردیم آخر یک مقدار هم انصاف می خواهد« از اول روحانیون هیچ کاره بودند فقط ما بودیم که همه کارها را کردیم» آخر این هم نباید یک آدم صحیح بگوید که به او بخندند این ها بودند که مردم را به کوچه و بازار کشاندند و این اسلام بود که مردم را به کشتن داد و الانه هیچ جبهه ای و نه هیچ حزبی و نه هیچ گروهی نمی توانست که مردم را بکشاند به طوری که داوطلب دنبال مرگ بروند، داوطلب شهادت بطلبند. شما در تاریخ کجا سراغ دارید که داوطلب بیایند و بگویند که من می خواهم شهید بشوم یا اللّه دعا کن که من شهید بشوم، گریه کند به این که دعا کن من شهید بشوم این اسلام است که این طور کرده است آقا قدر این اسلام و قدر این روحانیت را بدانید. شماها نمی فهمید، مطلع نیستید درست، اگر این طایفه کنار بگذارند، بعد از پنجاه سال رسم و اسمی از اسلام نخواهد بود. شمائی که به اسلام اعتقاد دارید، آن که اسلام را توی دست نگه داشته و دسته بندی کرده، داده و الان هم در مراکز علمی مشغول فقه اسلام است و من دو سه روز پیش از این که یکی از مدرسین محترم قم اینجا بود، از او سوال کردم که راجع به حوزه های علمیه قم و توجه طلبه ها به فقه چی است، بسیار تعریف کرد گفت که با کمال جدیت مشغول فقه اسلام هستند. این ها را شما قدرشان را بدانید، اگر این ها کنار بروند، شماها هیچکاره اید، چنانچه از اول هم هیچکاره بودید اینها هستند که شما را تو میدان آوردند و وزیر و وکیل و نمی دانم چی کردند یا فرض کنید بالاتر. چرا با این ها می خواهید مخالفت کنید؟ ملّت است که دنبال این ها هست و این ها با همراهی ملّت دارند کارها را انجام می دهند، چرا حالا راجع به ملت، شما هی می گوئید ملت، ملّت نمی خواهد دیگر این ها را؟ خوب ملّت چطور اسلام را نمی خواهد؟ فرض کنید یک روحانی هم یک جائی خلاف کرده است، فرض کنید، این که نیست، شما هی مناقشه می کنید خلاف خودتان را نمی بینید، خلاف فلان معمم را می بینید، من هم قبول دارم که الان یک وضعی هست که هم قضاوت ما به آنطوری که باید باشد برای کمبود که دارد آنطور نیست و هم جوان هائی که بعضی کارها را می کنند یک قدری ناپخته هستند و خلافکاری می شود اما دست به دست هم بدهید برای اصلاح، نه این که اگر یک جوانی یک جائی خلاف کرد شما بگویید که پاسدارها کذا هستند این پاسدارها آقا(71)

مقتول باشد من همیشه میل دارم که همه طبقات

ی که هستند، همه کسانی که در صحنه ها حاضر هستند، همه با هم بنشینند اصلاح کنند مسائل را، هی ننشینند آن از آن ور بخواهد او را از بین ببرد، او از آن ور بخواهد او را از بین ببرد و مساله را به بن بست برسانند و مملکت را به بن بست شما به بن بست رسیدید، اشتباه می کنید، مملکت اسلام که به بن بست نمی رسد همین مردم، همین پیرزنها و پیر مردها و جوان ها و بچه ها از این بن بست ها بیرون میآورند این مملکت را شماها به بن بست رسیدید می گوئید خوب، چه بکنیم، بگذارید اسلام نباشد تا ما باشیم، بگذارید ایران نباشد . شما ایستاده اید تا پای این که ایران نباشد، دست بردارید از فضولی ها، برای خدا کار بکنید، برای خدا آرامش بگیرید، برای خدا دعوت به آرامش بکنید، برای خدا تو سر هم نزنید، اینقدر هی می گویند آقایان، چند روز پیش از این آقای حجتی آمد بودند اینجا که ما می خواهیم یک جمعیتی درست کنیم جمعیت وحدت و کذا گفتم آقا این نمی شود، شما می بینید که اگر درست کنید چند تا جمعیت هم، جمعیت فرض کنید چه درست می شود، با این حرف ها درست نمی شود، نه با مصاحبه درست می شود، نه با چی، بله خصوصی بشوید با هم چه بکنید بترسید از این که یک وقت یک انفجاری حاصل بشود، همه ما را به باد فنا بدهد از این بترسید شما، مغرور نشوید. به این که من آن هستم که فلان کار- چیز بود - رستم یلی بود در کذا، مغرور نشوید. این مردم اسلام را می خواهند، اگر پایتان را از اسلام کنار بگذارید، این طلبه ای که اینجا نشسته با کمال قوا با شما مخالفت می کند و همه ملّت اسلام هم اسلام را می خواهند من اول(72)