فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باید توجه کنید از گویندگانی که پیش شما می آیند یا کسانی که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می کنند. توجه کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از قشر دیگر است، یا دعوت به وحدت، دعوت به انسجام است

نه به تبلیغات غربی گوش بکنید و نه به تبلیغات شرقی و نه به تبلیغات گروه های سیاسی که می خواهد ملّت را و شما را به یک راهی ببرد که آن راه، راه اسلام نیست. چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس می گیرند و ممکن است در بین شما نفوذ بکنند، حرف های آنها را درست توجه کنید، ببینید که آیا همان حرفی است که ملّت در ابتدای انقلاب می زند که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا و با همین وحدت کلمه شما را با این که اندک بودید در مقابل ابرقدرت ها بر آنها پیروز کرد و کشور شما که در طول سالیان دراز در تحت سلطه اجانب بود یا در تحت سلطه سلاطین جور بود، نجات دادند شما را و شما را مستقل کردند و دستهای دیگران را از کشور شما کوتاه کردند و سلطه آنها را از سر شما کوتاه کردند. شما باید توجه کنید از گویندگانی که پیش شما می آیند یا کسانی که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می کنند. توجه کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جداکردن یک قشر از قشر دیگراست، یادعوت به وحدت، دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید که گویندگان دعوت به اتحاد همه قشرهای ملّت می کنند، نمی خواهند شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی خواهند سپاهیان را از شما، نمی خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی خواهند آن ها را از شما، نمی خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند و دعوت به همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و همه را به وحدت دعوت فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل اللّه دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر فرموده است. اگر گویندگان همان معنا را می گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی هستند و این حرف ها، حرف های اسلامی و قابل قبول، و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می فرماید که:« واعتصموا بحبل اللّه جمیع» تمام شمااعتصام به ریسمان خدا بکنید، تمام شما مامورید که تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی می خواهند بین شما و گروهی از ملّت یا ملّت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابله با گروهی از ملّت یا ملت، بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت انبیاء خداست و برخلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد همگانه می کند.(62)

همه قوای شما در محضر خداست، در محضر خدا، خدا را معصیت نکنید! بزرگتر معصیت امروز در کشور ما ایجاد اختلاف است، ایجاد نفاق است

باید انسان پیش اشخاصی که می توانند معالجه کنند، خودش را معالجه کند، پیش اطباء روح برود و خودش را معالجه کند، قبل از این که دست به قلم بزند و قبل از این که زبان باز کند توجه به حال خودش بکند و توجه به مسائل سیاسی، اجتماعی، اموری که الان ما مبتلاء به آن هستیم، ببیند که آیا این صحبت در سطح کشور یک تشنجی ایجاد می کند؟ چماق ها را ایجاد می کند یا آرامش را ایجاد می کند؟ ببیند که این روزنامه ، این قلم، آرامش در این کشور که الان لازم است ایجاد می کند یا تشنج ایجاد می کند؟ اگر چنانچه ایجاد کرد، این روزنامه چماق است و آن گفتار چماق است و اگر آرامش در مردم ایجاد کرد این رحمت است و این مشکور است پیش خدای تبارک و تعالی. خدا را در نظر بگیرید، ای گویندگان! ای نویسندگان! ای کارکنان مملکت! ای کارمندان اداری و غیر اداری و کشاورز و همه! خدا را در نظر بگیرید، خدا حاضر است همه جا، زبان شما در محضر خداست، چشم شما در محضر خداست و همه قوای شما در محضر خداست، در محضر خدا، خدا را معصیت نکنید! بزرگتر معصیت امروز در کشور ما ایجاد اختلاف است، ایجاد نفاق است . بزرگترین رحمت برای ما و تکلیف برای ما ایجاد آرامش است و ایجاد رفاه است.(63)

توجه بکنیم به وحدت کلمه و آن وحدت کلمه، « اللّه » است، در «اللّه » مجتمع بشویم. اگر انسان ها در کلمه مبارکه « اللّه » مجتمع شدند و همه بت ها را شکستند، به همه مقصدهای عالی می رسند، چه مقاصدی که در این دنیا هست برای بشر و اجتماعات بشر و چه مقاصدی که مقاصد بالاتر است و در عالم دیگرهست

کوشش کنید که اجتماعاتی که می کنید و سمینارهائی که درست می کنید معنویت در آن باشد، در همه جا توجه به تربیت انبیا داشته باشید. شما در قرآن کریم در اول سوره قرآن کریم می خوانید که « اَلْحَمْدُللّه رَبِّ العالَمینْ » کلمه ربوبیت را و مبداء تربیت را در اول قرآن طرح می کند و ما را مکلف فرموده اند که در هر شبانه روز چندین مرتبه این را در رکعات نماز بخوانیم و توجه داشته باشیم به این که مساله تربیت و ربوبیت که درجه اعلای آن مخصوص به خدای تبارک و تعالی است و دنبال آن منعکس می شود در انبیاء عظام و به وسیله آنها به سایر انسان ها، این در آن پایه از اهمیت بوده است که دنبال « للّه » ، « رَبِّ العالَمین » مربّی عالمین آمده است و باز در همین سوره می خوانید که غایت تربیت، حرکت در صراط مستقیم و منتهی الیه این صراط مستقیم، کمال مطلق است، اللّه است. دعوت شده است که ما تحت تربیت انبیا برویم و تحت تربیت بزرگان از اولیا واقع بشویم تا آنها ما را هدایت کنند به راه مستقیم و هر روز چندین مرتبه از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که ما را هدایت کند به صراط مستقیم، نه راه چپ و نه راه راست. « غیرالمغضوب علیهم و لا الضالین » ما باید توجه به این معنا داشته باشیم که موجودی هستیم که اگر خود رو بار بیائیم بدترین موجودات و منحط ترین موجودات هستیم و اگر چنانچه تحت تربیت واقع بشویم و صراط مستقیم را طی بکنیم، می رسیم به آنجا که نمی توانیم فکرش را بکنیم، آنجائی که بحر عظمت است، بحر کبریایی است. این سمینارها باید دنبالش تفکر باشد، دنبالش تدبر باشد، دنبالش این باشد که توجه بکنیم به وحدت کلمه و آن وحدت کلمه، « اللّه » است، در« اللّه » مجتمع بشویم. اگر انسانها در کلمه مبارکه« اللّه » مجتمع شدند و همه بت ها را شکستند، به همه مقصدهای عالی می رسند، چه مقاصدی که در این دنیا هست برای بشر و اجتماعات بشر و چه مقاصدی که مقاصد بالاتر است و در عالم دیگر هست. ما تجربه کردیم در این دو سه سال که آنوقت که توجه به خدای تبارک و تعالی مجتمعا نداشته ایم و لو یکی یکی هم داشتیم نتوانستیم کاری انجام بدهیم زیر بار ظلم ها و ستم ها و فشارها بودیم و(64)