فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آنهائی که می خواهند این این انقلاب را از بین ببرند و کشور را به حال زمان طاغوت برگردانند، آن کنار نشستند و اشخاص که در داخل هستند، آن ها را وادار به عمل ها و نوشته ها و گفتاری می کنند که در این انقلاب اختلاف واقع بشود

باید این ملّت با هم اجتماع کنند و همان وحدتی که در اول انقلاب بود و نتیجه بزرگ آن را دیدید، باز هم حفظ کنند. این طور نباشد که گروه های مختلف، احزاب مختلف و اشخاص مختلف در یک موقعی که ما همه احتیاج به وحدت کلمه داریم، اختلاف ایجاد کنند، تشنج ایجاد کنند . البته آنهائی که می خواهند این نهضت را و این انقلاب را از بین ببرند و کشور ما را می خواهند به حال زمان طاغوت برگردانند، آن کنار نشستند و اشخاص که در داخل هستند، آنها را وادار به عمل های می کنند و نوشته هائی می کنند و گفتاری می کنند که در این انقلاب اختلاف واقع بشود و ملّت های ما و ملّت بزرگ ما طایفه های مختلف بشوند، یک طایفه به اسم یک گروه تظاهر کنند و یک طایفه به اسم یک گروه دیگر. این از اموری است که القاء شده است به اشخاص یا گروه ها و شاید خودشان هم مطلع نیستند. شیاطینی که در خارج نشستند و نقشه کشیدند برای نابودی همه ماخود ما را وادار می کنند که تیشه به ریشه خودمان بزنیم. اگر کسانی توجه به این معنا داشته باشند که در صدر مشروطیت که احزاب مختلف پیدا شد، دنبال آن پیروزی که ملّت پیدا کرده بود، این احزاب مختلف به جان هم افتادند و این کشور را تباه کردند.(60)

من به سراسر کشور، به سراسر ملّت هشدار می دهم که اگر چنانچه از این اختلاف اندازها پیروی کنید، هر کس باشد، مملکت شما به دامن آمریکا می افتد

ما اگر اختلاف سلیقه داریم، اختلاف بینش داریم، باید بنشینیم و با هم در محیط آرام صحبت کنیم و مسائل خودمان را به میان بگذاریم و حل کنیم، با تفاهم مسائل را حل کنیم، نه این که جبهه گیری کنیم، یکی یک طرف بایستد با دارو دسته خودش و یکی یک طرف بایستد با دارو دسته خودش و کوشش کنند در تضعیف یکدیگر و کوشش کنند در تضعیف کشور اسلامی. این ها برای این است که تعهد اسلامی نیست و دید سیاسی هم نیست. شماها اگر مسلم هستید، با احکام اسلام عمل کنید و اگر خدای نخواسته تعهد اسلامی را قبول ندارید، با دید سیاسی مسائل را حل کنید و این کارها که انجام می گیرد و این قلم ها و این قدم ها و این گفتارها از سیاست به دور است و با یک دید غیر سیاسی و غیر اسلامی است. من به سراسر کشور، به سراسر ملّت هشدار می دهم که اگر چنانچه از این اختلاف اندازها پیروی کنید، هر کس باشد، مملکت شما به دامن آمریکا می افتد. اگر چنانچه ملّت اشخاصی را دید، گروه هائی را دید که بر خلاف مصالح کشور دارند جبهه گیری می کنند و این طایفه ، آن طایفه را می کوبند و آن طایفه، آن طایفه را، تکلیف شرعی ملّت این است که از آن ها اعراض کنند و آنها را پذیرا نباشند. شماها توجه باید داشته باشید که آن ناطق یا آن قلمزن که دارد صحبت می کند، چه می گوید، کی را تضعیف می کند، جز ملّت خودش را؟ و جز ارگان های دیگر را؟ شما روزنامه هائی را که می بینید، می بینید که میدان جنگ شده است با قلم های غیر اسلامی . معلولین ما الان در اینجا نشسته اند و هزاران معلول دیگری ما در اطراف کشور داریم و هزاران شهید از ما داده شده است، فداکاری کردند و ما نشستیم در منازل خودمان و با نیش قلم و نیش زبان به هم طنز می گوئیم، با هم جنگ می کنیم. بزرگان یک کشور ( اگر بزرگی باشد) باید تعلیم بگیرند از این پیرزن های اطراف کشور و از این جوان ها و بچه های اطراف کشور. بدانید که آن ها متعهد به اسلامند و آنها پشتیبانی این ملّت را می کنند.(61)

باید توجه کنید از گویندگانی که پیش شما می آیند یا کسانی که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می کنند. توجه کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جدا کردن یک قشر از قشر دیگر است، یا دعوت به وحدت، دعوت به انسجام است

نه به تبلیغات غربی گوش بکنید و نه به تبلیغات شرقی و نه به تبلیغات گروه های سیاسی که می خواهد ملّت را و شما را به یک راهی ببرد که آن راه، راه اسلام نیست. چشم و گوش خودتان را باز کنید. اشخاصی که با شما تماس می گیرند و ممکن است در بین شما نفوذ بکنند، حرف های آنها را درست توجه کنید، ببینید که آیا همان حرفی است که ملّت در ابتدای انقلاب می زند که عبارت است از وحدت کلمه و توجه به خدا و با همین وحدت کلمه شما را با این که اندک بودید در مقابل ابرقدرت ها بر آنها پیروز کرد و کشور شما که در طول سالیان دراز در تحت سلطه اجانب بود یا در تحت سلطه سلاطین جور بود، نجات دادند شما را و شما را مستقل کردند و دستهای دیگران را از کشور شما کوتاه کردند و سلطه آنها را از سر شما کوتاه کردند. شما باید توجه کنید از گویندگانی که پیش شما می آیند یا کسانی که در داخل شما وارد می شوند و بیخ گوش شما مسائلی را طرح می کنند. توجه کنید که طرح این طور مسائل، طرح تفرقه است، طرح جداکردن یک قشر از قشر دیگراست، یادعوت به وحدت، دعوت به انسجام است؟ اگر دیدید که گویندگان دعوت به اتحاد همه قشرهای ملّت می کنند، نمی خواهند شما را از سپاهیان جدا کنند و نمی خواهند سپاهیان را از شما، نمی خواهند شما را از روحانیین جدا کنند و نمی خواهند آن ها را از شما، نمی خواهند بین خود شما، سران شما با خود شما، تفرقه ایجاد کنند و دعوت به همان امری که خدای تبارک و تعالی دعوت فرموده است و همه را به وحدت دعوت فرموده است و به تمسک به اسلام و حبل اللّه دعوت فرموده است و از تفرقه تحذیر فرموده است. اگر گویندگان همان معنا را می گویند، شما بدانید که این گویندگان، اسلامی هستند و این حرف ها، حرف های اسلامی و قابل قبول، و اگر دیدید که گویندگان یا گروهی یا اشخاصی گفتارشان بر خلاف آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می فرماید که:« واعتصموا بحبل اللّه جمیع» تمام شمااعتصام به ریسمان خدا بکنید، تمام شما مامورید که تفرقه نداشته باشید. اگر دیدید اشخاصی می خواهند بین شما و گروهی از ملّت یا ملّت تفرقه بیندازند و دعوت بکنند به مقابله با گروهی از ملّت یا ملت، بدانید که این دعوت بر خلاف دعوت اسلام است و برخلاف دعوت انبیاء خداست و برخلاف دعوت خداست که شما را دعوت به اتحاد همگانه می کند.(62)