فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

نباید این ملّت بیدار بشود که در ظرف دو ماه صد گروه اظهار وجود کردند؟ این هم، همچو من باب اتفاق نیست، این یک دست حساب کرده در کار است که این رمزی که دست شما بود و آن رمز پیروزی بود از تان بگیرد آنها فهمیدند که با وحدت شکست خوردند، وحدت را از شما دارند می گیرند

نباید این ملّت بیدار بشود که در ظرف دو ماه صد گروه اظهار وجود کردند؟ این هم، همچو من باب اتفاق نیست، این یک دست حساب کرده در کار است که این رمزی که دست شما بود و آن رمز پیروزی بود ازتان بگیرد آن ها فهمیدند که با وحدت شکست خوردند، وحدت را از شما دارند می گیرند، با عمل آنها و با تبلیغات آن ها و با طرح های آنها، این کی است حزب کذا، آن کی است حزب کذا، صد تا، یک همچو عددی من به چشمم خورد که در ظرف این چند هفته صد گروه اظهار وجود کردند و مع الاسف وضع این است که گروه ها وقتی اظهار وجود می کنند همه با هم بد می شوند، این طور نیست که همه به نفع ملّت و به نفع اسلام کار بکنند، این ها با هم مختلف می شوند، گروه های مختلف و به واسطه این اختلافات که حاصل میشود، آن وحدت کلمه گرفته می شود، آن قدرت گرفته می شود. آحاد کار ازشان نمی آید، گروه گروه کار از شان نمی آید، ملّت کار ازش می آید ، ملّت وقتی گروه گروه شد ازش کار نمی آید. تکلیف ما و تکلیف شما این است که توجه بکنیم به این توطئه هائی که برای تفرقه است الان و آنها را خنثی کنیم. شما که در مشهد می روید، رفقای خودتان را هم بگوئید، بگوئید آقا امروز، روز این نیست که سر یک قصه ای شما به هم بریزید. آقایانی هم که در هر جا تشریف می برند، به اهل منبر و به اهل محراب بگویند که تحت تاثیر یک دست های خبیثی که الان می خواهند این ملّت را به هم بریزند و استفاده کنند و شکست بدهند، تحت تاثیر اینها واقع نشوید، از این اختلافات شخصی و جزئی دست بردارید. الان وقت این است که شما قانون اساسی تان را توجه کنید به آن ، خبرگانتان را توجه کنید، بعد رئیس جمهورتان را توجه کنید، مجلستان را توجه کنید، این مراحل باید بگذرد تا یک دولت مستقری پیدا بشود الان ایران یک شیئی متزلزل است ، باز اساسش درست نشده و دراین موقع، الان این اختلافات بر خلاف رضای خداست، این سم قاتل برای ملّت ماست. این تکلیف، از من عرض کردن و از شماها نمی دانم شنیدن یا نشنیدن . انشائاللّه خداوند همه تان راحفظ کند(46)

ای مسلمانان جهان! و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهای کشورهای اسلامی اختلاف کلمه وعدم هماهنگی است و رمز پیروزی وحدت کلمه وایجاد هماهنگی است

امروز جهان اسلام به دست آمریکا گرفتار است. شما برای مسلمانان قاره های مختلف جهان پیامی از خداوند ببرید، پیامی که به غیر از خدا بردگی و بندگی هیچ کس را نداشته باشید . ای مسلمانان جهان! و ای پیروان مکتب توحید! رمز تمام گرفتاریهای کشورهای اسلامی اختلاف کلمه و عدم هماهنگی است و رمزپیروزی وحدت کلمه وایجاد هماهنگی است. خداوند تعالی در یک جمله بیان فرموده:« واعتصموا بحبل اللّه جمیعا ولاتفرقوا» اعتصام به حبل اللّه ، بیان هماهنگی جمیع مسلمین است. همه برای اسلام و به سوی اسلام و برای مصالح مسلمین و گریز از تفرقه و جدائی و گروه گرائی که اساس همه بدبختی ها وعقب افتادگی هاست. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و وحدت کلمه مسلمانان جهان را خواستارم. (47)

باز جدیت در آن دارند این است که بار راههای مختلف، گروه های مختلف درست کنند و این یک گروهی که شما داشتید، همه یک حزب کانه بودید همه حزب خدا بودید، آن را می خواهند از دستمان بگیرند

باز جدیت در آن دارند این است که بار رههای مختلف، گروه های مختلف درست کنند و این یک گروهی که شما داشتید، همه یک حزب کانه بودید همه حزب خدا بودید، آن را می خواهند از دستمان بگیرند. این وحدت را می خواهند از دستمان بگیرند، یک جمعیتی هر چه افرادش زیاد باشد، اگر جمعیت با هم منسجم نشوند یک نحو وحدت پیدا نکند، آسیب بر می دارد، اصلا خودشان آسیب خودشان می شوند. اگر یک جمعیتی در یک کشوری، در یک استانی، در یک شهری با هم یک وحدتی نداشته باشند، این ها به جان هم می ریزند، بعدا خود باطنشان آسیب می بیند و اگر چنانچه وحدت داشته باشند هر چه وحدت زیادتر باشد، آسیب کمتر می شود (48)