فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

خداوند انشاء اللّه همه ما را توفیق بدهد به این که این وحدت کلمه ای که موجب عزت اسلام شد از دست ندهیم

خداوند انشاءاللّه همه ما را توفیق بدهد به این که این وحدت کلمه ای که موجب عزت اسلام شد از دست ندهیم. این وحدت کلمه، این قدرت ایمان، توجه به اسلام، شما را به پیروزی تا اینجا رساند. از این به بعد هم با همین قدرت پیش بروید، با همین قوّه اسلامی، با همین وحدت.(39)

من خوف این را دارم که دست هائی در کار باشد برای ایجاد این تشتت ها و گروه گروه درست کردن ها

اگر دانشگاه از روحانیت جدا بشوند، روحانیت از دانشگاه و هر دو از مردم جدا بشوند و احزاب متعدد و متشتت پیدا بشوند ما خوف این معنی را داریم که نهضت ما به ثمر نرسد و دانشگاه هم به آن معنی که دلتان می خواهد نرسد. ما باید دنبال این باشیم که وحدت خود را حفظ کنیم و دانشگاه و مدارس را به وحدت کلمه دعوت کنیم تا مردم با وحدت کلمه و توجه به این که ما همه جمهوری اسلامی می خواهیم آزاد فکر کنند آزاد نظر بدهند و آزاد عمل کنند، استقلال داشته باشند. من خوف این را دارم که دست هائی در کار باشد برای ایجاد این تشتت ها و گروه گروه درست کردن ها.(40)

باید از این اختلافاتی که تازگی دارد پیدا می شود و دامن به آن می زنند، آن هائی که می خواهند نگذارند این اسلام تحقق پیدا کند به آن دامن می زنند ما باید این اختلافات را کوشش کنیم که از بین برود و این وحدت کلمه ای که نعمت بزرگ خدا بود به ما داد محفوظ بماند

الان جمهوری اسلامی است، طاغوتی در کار نیست. ما باید فکر این باشیم که این اسلام را حفظ کنیم، نگه داریم. ما باید از این اختلافاتی که تازگی دارد هی پیدا می شود و دامن به آن می زنند، آنهائی که می خواهند نگذارند این اسلام تحقق پیدا کند به آن دامن می زنند، به اختلافات دامن میزنند ما باید این اختلافات را کوشش کنیم که از بین برود و این وحدت کلمه ای که نعمت خدا، نعمت بزرگ خدا بود به ما داد محفوظ بماند تا این که این بار را انشاء اللّه با سلامت، سعادت به منزل برسانیم.(41)