فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

دو مطلب را در نظر بگیرید: یکی وحدت کلمه که همه با هم باشید و یکی برای خدا بودن که قیاممان و نهضتمان برای خدا باشد

دو مطلب را در نظر بگیرید: یکی وحدت کلمه که همه با هم باشید و یکی برای خدا بودن که قیاممان و نهضتمان برای خدا باشد. خدای تبارک و تعالی دستور داده است به رسول اکرم (9) که بگو به امّت ما که من یک موعظه دارم فقط، یک دانه موعظه و آن این است که برای خدا قیام کنید، قیام کنید برای خدا « اَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُو للّه » اگر چنانچه یک نفر هستید و می خواهید برای خدا قیام کنید، قیام کنید. برای خدا باشد، اگر اجتماعی هم هست قیامتان برای خدا باشد. این موعظه ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیله وحی برای ما ملّت فرستاده و فرموده همین یک موعظه را من دارم توی این موعظه همه چیز هست. اگر چنانچه ملّت قیام بکند و قیام برای خدا باشد این ملّت پیروز است الان ما باید به این دستور الهی رفتار کنیم و این نهضت که تا اینجا رساندید و بحمد اللّه قیام را کردید و تا حالا هم آنطوری که من می فهمم للّه بود یعنی همه مان اسلام را خواستیم، این مطلب را ما باید نگهش داریم یعنی این یک مساله ای است الهی، مکلفیم ما، مائی که مسلمان هستیم، تابع دستورات خدا هستیم، مکلفیم که این نهضت را که برای خدا بود حفظش کنیم، حفظش به این است که با کمال هوشیاری ملاحظه کنید که این هائی که می آیند و می گویند که شما- باکی- دو طایفه اید، شما کردستانی هستید، آن ها لرستانی هستند، آن ها کجا، با کمال هوشیاری ببینید که این ها کی هستند، چرا این حرف را حالا میزنند. یک ملتی که همه با هم پا شدند می خواهند زندگی خودشان را اداره کنند، می خواهند دست اجانب را از مملکت خودشان کوتاه کنند و کوتاه هم کردند، آنی که حالا می آید می گوید که شما سنی هستید و آنها شیعه هستند، شما کردستانی هستید و آنها لرستانی هستند و شما جبهه کذا هستید ، در شهرها هم شما جزء چه حزبی هستید، فلان توی چه حزبی هست، این ها را ما باید با هوشیاری دقت کنیم، ملاحظه کنیم، مطالعه کنیم در حالشان که این ها از کجا الهام می گیرند که می آیند مردم را نمی گذارند آرام باشند.(35)

اگر قیام برای خدا و اسلام و دین باشد، هیچ وقت شکست ندارد. پیشبرد شما برای همین وحدت کلمه و قیام برای خدای تبارک و تعالی و خواستار بودن جمهوری اسلامی شد

اگر قیام برای خدا باشد و برای اسلام و برای دین باشد، هیچ وقت شکست ندارد. پیشبرد شما برای همین وحدت کلمه و قیام برای خدای تبارک و تعالی و خواستار بودن جمهوری اسلامی شد. شما تا اینجا رساندید نهضت را و از این به بعد باید دنبال کنید(36)

الان مشغولند شیاطین به این که این انسجامی که پیدا شد برای ملّت ما و با این انسجام پیش بردند، این را بهمش بزنند، گروه گروه کنند، حزب کذا، حزب کذا، جمعیت کذا. امروز ، روز این نیست که تکه تکه بشود این مملکت

دعوت کنید همه را به وحدت کلمه خدای تبارک و تعالی امر فرموده است « واعتصمو بحبل اللّه » اجتماع لکن اجتماع با تشبث به حبل اللّه . هر اجتماعی مطلوب نیست « واعتصموا بحبل اللّه » مطلوب است، همان است که « اقراء باسم ربک » اسم رب همان ریسمانی است که همه به آن باید اعتصام کنند. مردم را دعوت کنید به وحدت، دعوت کنید به این که گروه گروه نشوند. الان مشغولند شیاطین به این که این انسجامی که پیدا شد برای ملّت ما و با این انسجام پیش بردند و بحمد اللّه پیروز شدند تا اینجا، این را بهمش بزنند، گروه گروه کنند، حزب کذا، حزب کذا، جمعیت کذا . چه اسم رویش بگذارند جمعیت اسلامی کذا، چه اسم بگذارند جمعیت دمکراتیک کذا، امروز ، روز این نیست که تکه تکه بشود این مملکت، گروه گروه بشوند این ها. امروز تمام گروه ها باید ادغام بشود در یک گروه و آن گروه اسلامی است. همانطوری که تمام گروه ها ادغام شد در یک گروه و تمام قول ها و تمام فریادها ادغام شد دریک فریاد و آن فریاد مرگ بر این رژیم و عرض بکنم که جمهوری اسلامی می خواهیم. آن ادغام گروه ها در هم و توجه به اسلام بود که این سد بزرگ شیطانی را شکست و همه حساب مادیین را باطل کرد.(37)