فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارک و تعالی و پاسداری اسلام بود. این رمز را حفظ کنید، این وحدت را حفظ کنید

رمز پیروزی ما همین وحدت کلمه و هم پیوستگی ما به هم بود. رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارک و تعالی و پاسداری اسلام بود. این رمز را حفظ کنید، این وحدت را حفظ کنید، این همبستگی را حفظ کنید، این توجه به اسلام راحفظ کنید. خداوند شما را پیروز کند .(28)

رمز پیروزی ما با وحدت کلمه ملّت و اتکال به خدای تبارک و تعالی و قوت ایمان بود

رمز پیروزی ما با وحدت کلمه ملّت و اتکال به خدای تبارک و تعالی و قوت ایمان بود. قوت ایمان در ملّت ما طوری بود که شهادت را سعادت می دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند و لهذا مشت های این ها بر تانک ها غلبه کرد. باید ملّت های دیگر، ملّت فلسطین وحدت کلمه پیدا بکنند و اتکال به خدای تبارک و تعالی. این رمز پیروزی در هر جا پیدا بشود، پیروز خواهند شد. باید ملّت عزیز فلسطین ما با وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی، توجه به روحانیت، توجه به معنویت، توجه به خدای تبارک و تعالی کنند تا پیروز شوند.(29)

ما اگر وحدت کلمه و اسلامیت را حفظش بکنیم تا آخر با پیروزی هستیم

ما اگر چنانچه این وحدت کلمه و این خاصیت که عبارت از اسلامیت است که در آن همه چیز هست، اگر این را ما حفظش بکنیم تا آخر با پیروزی هستیم(30)