فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

درود بر ملتی که با دست خالی، با اتکال به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه و مقصد، ریشه ظلم، ریشه استبداد، ریشه تمام ناسازگاری ها را از بیخ و بن کند

درود بر ملّت مجاهد ایران، درود بر ملتی که با دست خالی، با اتکال به خدای تبارک و تعالی و وحدت کلمه و مقصد، ریشه ظلم، ریشه استبداد، ریشه تمام ناسازگاری ها را از بیخ و بن کند (24)

رمز پیروزی شما ملّت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود

رمز پیروزی شما ملّت بزرگ، وحدت کلمه و اتکال به ایمان بود . این ایمان به خدا بود که شما را پیروز کرد، این ایمان به خدا بود که از شهادت نترسیدند جوانهای ما، ایمان به خدا آن ها را در این مبارزه پیش برد و باید این رمز را حفظ کنید(25)

مقصد این بود که استقلال و آزادی در پناه حکومت اسلامی باشد

مقصد این بود که حکومت اسلام باشد.
مقدمه این بود که حکومت طاغوت نباشد.
مقصد این بود که استقلال و آزادی در پناه حکومت اسلامی باشد.
رمز پیروزی ملّت ما، وحدت کلمه و وحدت غرض و مهمتر، اتکال به خدای تبارک و تعالی. شما آقایان در هر جا که هستید این رمز را فراموش نکنید(26)