فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند

رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع می خواهم تا از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید و از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند(18).

اگر مجتمع نشویم تحت یک لواء، همه ما را از بین خواهند برد

امروز روز وحدت کلمه است . همه ما، هر کدام در هر. راهی که هستیم، در هر راهی مسلکی که داریم، همه الان باید مجتمع بشویم تحت یک لواء، اگر مجتمع نشویم تحت یک لواء، همه ما را از بین خواهند برد(19)

اگر چنانچه این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برود دوباره بدانید که آن ها هوشمندند، آن روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم آن ها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضاخان یا به اسم او یا دیگری می آورند

شما تکلیف الهی دارید، متکی به خدا باشید، متکی به امام زمان سلام اللّه علی ه باشید و شما پیش می برید انشاء اللّه . اگر این وحدت کلمه حفظ بشود که رمز پیروزی ماست، ما پیشرفت کردیم و به آخر می رسانیم و دیگر اجازه نخواهیم داد که ثروت های ما را ببرند و فقرای ما این طور در کوچه ها بخوابند، بی نان و بی آب و اگر چنانچه این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برود دوباره بدانید که آن ها هوشمندند، آن روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم آن ها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضاخان یا به اسم او یا دیگری می آورند، به هر رژیمی که باشد می آورند سر کار، باز همان معانی است و همان آش و همان کاسه است و همان عقب ماندگی ست و همان ذلت است و همان چیزها است. امروز باید وحدت کلمه حاصل بشود یعنی حفظ بشود. می بینید وحدت کلمه الان هست، در همه اقشار الان هست لکن اشخاصی که بخواهند این وحدت را به هم بزنند و بخواهند تضعیف کنند، آن هائی که این وحدت را ایجاد کردند، بخواهند آن ها را تضعیف کنند، این ها باید تجدید نظر در فکر خودشان بکنند.(20)