فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد

این قوت ایمان ملّت ما باعث شد که با مشت و خون بر همه این ها غلبه کرد و رمز این پیروزی بعد از این که قوت ایمان در کار بود و همان قوت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی که عبارت از وحدت کلمه ملّت ما د راین امر بود، موجب غلبه شد. این ثوره چون اسلامی بود و انسانی، به مثل برق در تمام اقطار ایران از آن دهکده های دور افتاده تا مرکز سرایت کرد و همه اقشار ایران. و به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد(17)

از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند

رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع می خواهم تا از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید و از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند(18).

اگر مجتمع نشویم تحت یک لواء، همه ما را از بین خواهند برد

امروز روز وحدت کلمه است . همه ما، هر کدام در هر. راهی که هستیم، در هر راهی مسلکی که داریم، همه الان باید مجتمع بشویم تحت یک لواء، اگر مجتمع نشویم تحت یک لواء، همه ما را از بین خواهند برد(19)