فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

رمز این پیروزی این وحدت کلمه است واین وحدت کلمه را خدا ایجاد کرد

رمز این پیروزی این وحدت کلمه است واین وحدت کلمه را خدا ایجاد کرد یعنی من نمی توانم تصور کنم که بشر بتواند یک ملّت سی و چند میلیونی را در مدت کوتاهی این طور همزبان بکند، هم قلب بکند که بچه دو سه ساله زبان باز می کند و همین مسائل را می گوید، آن پیرمرد 80 ساله هم همین را می گوید. زن و مرد و بچه و صغیر و کبیر همه یک روال حرکت کردند، این جز اراده الهی نمی شود باشد و من هم از اول این معنا را چون احساس کرده بودم امیدوار شده بودم به این نهضت. نهضتی که ملّت به خواست خدا وحدت پیدا کرده است پیروز خواهد شد. رمز پیروزی همین وحدت کلمه بود و ما باید همین را حفظ کنیم.(16)

به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد

این قوت ایمان ملّت ما باعث شد که با مشت و خون بر همه این ها غلبه کرد و رمز این پیروزی بعد از این که قوت ایمان در کار بود و همان قوت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی که عبارت از وحدت کلمه ملّت ما د راین امر بود، موجب غلبه شد. این ثوره چون اسلامی بود و انسانی، به مثل برق در تمام اقطار ایران از آن دهکده های دور افتاده تا مرکز سرایت کرد و همه اقشار ایران. و به واسطه همین وحدت کلمه بود که نتوانست این قوای شیطانی مقاومت کند و سنگر را یکی پس از دیگری تحویل داد(17)

از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند

رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع می خواهم تا از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید و از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند(18).