فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید. ائمه اطهارِ ما سفارش کردند به ما که بپیوندید با هم و با هم اجتماعمان را حفظ کنیم و کسی که این اجتماع را بخواهد که بهم بزند ، یا جاهل است و یا مغرض

در اسلام بین شیعه و سنّی ابدا تفرقه نیست، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید. ائمه اطهار ما سفارش کردند به ما که بپیوندید با هم و با هم اجتماعمان را حفظ کنیم و کسی که این اجتماع را بخواهد که بهم بزند ، یا جاهل است و یا مغرض ونباید به این حرف ها گوش بکنند. برادران سنی ما نباید به یک تبلیغاتی که از طرف دشمنان اسلام می شود ترتیب اثر بدهند. ما با آن ها برادر هستیم، آن ها با ما برادر هستند. این مملکت مال همه ما هست.(14)

اگر این وحدت کلمه را حفظ نکنیم و این نهضت را حفظ نکنیم، دوباره مارا بر می گردانند به حال اول یا بدتر

اگر ما سستی بکنیم و اگر چنانچه با هم تشریک مساعی نکنیم واین وحدت کلمه را حفظ نکنیم و این نهضت را حفظ نکنیم، دوباره مارا بر می گردانند به حال اول یا بدتر از آن، چرا بدتر از آن؟ برای این که دیدند قدرت ملّت ایران چه است، دیدند که این ها با ایمان چه کردند، با یک همچو قدرت بزرگی را که همه هم پشتیبانش بودند، همه هم اعلام پشتیبانی کردند، منتها بعضی ها زیاد کردند مثل امریکا و بعضی ها هم در خفا کردند، دیدند این ها که همه قدرت ها روی هم قدرتشان را گذاشتند و ملّت ایران بادست خالی جلو افتاد و همه چیز را از بین برد، سلطنت 2500 ساله را از بیخ کند و پوساندش و رفت از بین.(15)

رمز این پیروزی این وحدت کلمه است واین وحدت کلمه را خدا ایجاد کرد

رمز این پیروزی این وحدت کلمه است واین وحدت کلمه را خدا ایجاد کرد یعنی من نمی توانم تصور کنم که بشر بتواند یک ملّت سی و چند میلیونی را در مدت کوتاهی این طور همزبان بکند، هم قلب بکند که بچه دو سه ساله زبان باز می کند و همین مسائل را می گوید، آن پیرمرد 80 ساله هم همین را می گوید. زن و مرد و بچه و صغیر و کبیر همه یک روال حرکت کردند، این جز اراده الهی نمی شود باشد و من هم از اول این معنا را چون احساس کرده بودم امیدوار شده بودم به این نهضت. نهضتی که ملّت به خواست خدا وحدت پیدا کرده است پیروز خواهد شد. رمز پیروزی همین وحدت کلمه بود و ما باید همین را حفظ کنیم.(16)