فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

رمز پیروزی شما وحدت کلمه است. اگر وحدت کلمه را از دست شما گرفتند باز همان اسارت است وباز همان غارتگری ها اعاده میشود

اگر این نهضت غیر از این یک خاصیت نداشت که بین طلاب علوم دینی ه و قشر دانشگاهی یک رابطه پیدا شد، اگر غیر از این ما هیچی نداشتیم این بالاترین چیزی بود که، نتیجه ای بود که حاصل شد از این نهضت، اگر بگذارید بماند، اگر بگذارند که باز این نتیجه باقی بماند. جدیت کنید. آقا رمز تقدم شما ، امروز و رمز پیروزی شما وحدت کلمه است. اگر وحدت کلمه را از دست شما گرفتند باز همان اسارت است وباز همان غارتگری ها اعاده میشود(12)

همه اقشار، همه کسانی که علاقه مند به اسلام هستند، علاقه مند به مسلمین هستند، علاقه مند به امام زمان سلام اللّه علی ه هستند، باید همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به نهضت ادامه دهند

رمزاین پیروزی وحدت کلمه است. وحدت کلمه ایرانی ها، همه اقشار ایران موحب شد که ابرقدرت ها را به زانو در آورد، آن قدرت شیطانی را رفض کرد، قدرت های بزرگ شیطانی که پشت سر او بودند، همه را رفض کرد، همه را کنار زد . این رمز وحدت کلمه است، این وحدت کلمه را باید حفظ کنید وبا حفظ وحدت کلمه تا آ خر انشاء اللّه خواهید رفت. باید همه آقایان، همه اقشار، همه کسانی که علاقه مند به اسلام هستند، علاقه مند به مسلمین هستند، علاقه مند به امام زمان سلام اللّه علی ه هستند، باید همه در صف واحد به مبارزه ادامه دهند، در صف واحد به نهضت ادامه دهند.(13)

بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید. ائمه اطهارِ ما سفارش کردند به ما که بپیوندید با هم و با هم اجتماعمان را حفظ کنیم و کسی که این اجتماع را بخواهد که بهم بزند ، یا جاهل است و یا مغرض

در اسلام بین شیعه و سنّی ابدا تفرقه نیست، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید. ائمه اطهار ما سفارش کردند به ما که بپیوندید با هم و با هم اجتماعمان را حفظ کنیم و کسی که این اجتماع را بخواهد که بهم بزند ، یا جاهل است و یا مغرض ونباید به این حرف ها گوش بکنند. برادران سنی ما نباید به یک تبلیغاتی که از طرف دشمنان اسلام می شود ترتیب اثر بدهند. ما با آن ها برادر هستیم، آن ها با ما برادر هستند. این مملکت مال همه ما هست.(14)