فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

در اثر وحدت کلمه در جامعه ایرانی، یک قدرتی که خودش را ابرقدرت حساب می خواست بکند و دنبال او ابرقدرت ها بودند تمام کنگره های قصرش فرو ریخت، یکی بعد از دیگری

شما دیدید که در اثر وحدت کلمه در جامعه ایرانی یک قدرتی که خودش را ابرقدرت حساب می خواست بکند و دنبال او ابرقدرت ها بودند، همه ابرقدرتها از او تایید کردند بلکه مع الاسف دول اسلامی هم قاطبتا تقریبا با او همراهی کردند، دیدید که با وحدت کلمه ملت، تمام کنگره های قصرش فرو ریخت یکی بعد از دیگری(9)

اگر دیدید که در یک قیامی دسته دسته و حزب حزب و جبهه جبهه شد بدانید که خدا در کار نیست اگر همه با هم متوجه به یک نقطه باشند دعوت به وحدت کلمه است، به وحدت عقیده است وحدت عقیده وحدت کلمه می آورد، وحدت عمل میآورد

من این موعظه خدای تبارک و تعالی به لسان قرآن را دارم به شما می رسانم این موعظه به ما می فهماند به این که باید وحدت کلمه داشته باشیم، وجهه ما یکی باشد اَنْ تَقُومُوا للّه ، قیام للّه ، دیگر نمی تواند که یک کسی یک طرف برود یک کسی یک طرف دیگر. اگر دیدید که در یک قیامی دسته دسته و حزب حزب و جبهه جبهه شد بدانید که خدا در کار نیست اگر همه با هم متوجه به یک نقطه باشند دعوت به وحدت کلمه است، به وحدت عقیده است وحدت عقیده وحدت کلمه می آورد، وحدت عمل میآورد انمااعظکم بواحده یک موعظه، فقط یک موعظه توی این موعظه همه چیز است شمااین یک موعظه را گوش کنید، عمل کنید، همه چیزشما دراین یک موعظه هست موعظه خداست، آنهم فقط یک موعظه همه چیزهائی که شما تصور بکنید توی این یک کلمه هست این که قرآن معجزه هست برای این چیزهاست که سه تا چهار تا کلمه تمام حیثیات بشر را اداره می کند اَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا للّه مَثْنی وَ فُرادی . قیام اگر قیام للّه شد همه چیز متمرکز می شود در همان الوهیت و این قیام شما چون یک بوئی از الوهیت می داد تا اینجا رسیده است که قدرت های بشری را زیر پا گذاشت، یعنی مشت غلبه کرد بر تانک، مشت غلبه کرد بر توپ، توپ ها و تانک هائی که در ایران آورده بودند و متمرکز کرده بودند و این ها، مشت های جوانها و پیرها و زن های ما در مقابلش ایستاد و گفت که دیگر اثر ندارد چرا اثر ندارد؟ برای این که للّه است مگر با خدا می شود معارضه کرد؟ مگر مقابله می شود با خدا کرد؟ این کار، خدائی است، للّه است. (10)

در این وحدت کلمه ای که این ملّت دنبال کرد و قیام کرد تمام ابر قدرت های عالم را زمین زد، تمام توپ و تانک ها را زمین زد

وحدت کلمه باعث شد که یک ملتی قیام کرد و در این وحدت کلمه ای که این ملّت دنبال کرد و قیام کرد تمام ابر قدرت های عالم را زمین زد، تمام توپ و تانک ها را زمین زد.(11)