فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آن روزی که تمام جناح ها با هم یک شدند ، فاتحه هم شوروی خوانده می شود و هم امریکا خوانده می شود

شماها شماها می دانید چه ضرری دارید به اسلام می زنید، چه ضرری دارید به کشور خودتان می زنید و چه خدمتی دارید به امریکا می کنید و به شوروی یابه انگلستان؟ خدمت لازم نیست که شما بیرق آن ها را به دوش بکشید و دور بیفتید، همین خدمت است که شما خودتان را از ارزش می اندازید، خودتان را از فعالیت میاندازید تمام قوای شما صرف اختلافات بین خودتان می شود، صبح تا عصر با هم دعوا دارید، شما با هم یک کلمه بشوید به ضد دیگری ... این یک تاسف است که من از شما جوان های خارج دارم بدون این که نظر به شخص معینی باشد...
یک تاسفی هم از داخل دارم ما چندین سال است که زحمت کشیدیم و دانشگاه را به ملا ها، به مدارس علوم قدیمه، به طلاب علوم قدیمه نزدیک کردیم، بازار رابه این هر دو، بازار با آن ها نزدیک بود با آن جهت، با دانشگاه نزدیک کردیم، این جبهه های مختلف را با هم نزدیک کردیم و همیشه سفارش کردیم به این که باید وحدت کلمه داشته باشید تا بتوانید یک کاری انجام بدهید، اگر هرکدام یک جناح خاصی باشد، یک طرف خاصی بکشد و او طرف دیگر بکشد، این اول استفاده اش مال اجانب است.
آن ها الان که دیدند یک وحدتی در ایران پیدا شده و رو به وحدت دارد میرود و ممکن است تمام جناح ها با هم یک بشوند و آن روزی که تمام جناح ها با هم یک شدند ، فاتحه هم شوروی خوانده می شود و هم امریکا خوانده می شود هم هر کشوری بخواهد دخالت کند در امور شما و هم این بساط ظلم و تعدی از بین می رود، وقتی که دیدند این طور شده است، باز افتاده اند توی کار برای این که جناح ها را از هم جدا کنند.(7)

آن ها از خدا می خواهند که شما حالا همه با هم اختلاف پیدا کنید و آن بکشد برای حزب کذا، آن بکشد برای حزب کذا دست بردارید از این حرف ها، همه وارد بشوید زیر یک بیرق، بیرق اسلام، اگر اسلام نباشد هیچ چیز نیستیم ما، همه ما را کلمه اسلام جمع کرده با هم، همه زیر کلمه توحید زیر پرچم توحید بیائید

با علاقه به اسلام نمی شود که با هم بنشینید دعوا کنید امروز، امروز دعوا کردن انتحار است، خودکشی است، امروز اختلافات خودکشی است همه در زیر پرچم توحید مجتمع شوید سلیقه تو جور نمی آید با مثلا حرف فلان آدم نباید الان اختلاف ایجاد بکنی ، ما همه مسلم هستیم و زیر بیرق اسلام همه میخواهیم جنگ بکنیم، همه می خواهیم مبارزه کنیم خدا می داند که اگر این اجتماع درست بشود و همه شما و همه جبهه ها زیر این بیرق بیایند و دست از آن کارهائی که داشتند بکشند، بعد از چند روز تمام می شود این مسائل این ها حالا دارند استفاده از همین چیزها می کنند، از همین حرف ها استفاده می کنند، آن روزی که مثلا فرض کنید که یک تظاهراتی می شود، دو تا هم از خودشان یا خیر، دو تا هم آدمی که بی عقل است، در می آید یک شعار دیگری می دهد، مقابل همه این چند میلیون جمعیت می شود، این غلط است، این انحراف است، این انحراف فکری است، این نفهمی است ، این خدمت به غیر است، این خدمت به کارتر است تو نمی فهمی، آن ها از خدا می خواهند که شما حالا همه با هم اختلاف پیدا کنید و آن بکشد برای حزب کذا، آن بکشد برای حزب کذا دست بردارید از این حرف ها، همه وارد بشوید زیر یک بیرق، بیرق اسلام، اگر اسلام نباشد هیچ چیز نیستیم ما، همه ما را کلمه اسلام جمع کرده با هم، همه زیر کلمه توحید زیر پرچم توحید بیائید، وقتی که همه مجتمع شدید زیر پرچم توحید، تمام کارها اصلاح می شود.(8)

در اثر وحدت کلمه در جامعه ایرانی، یک قدرتی که خودش را ابرقدرت حساب می خواست بکند و دنبال او ابرقدرت ها بودند تمام کنگره های قصرش فرو ریخت، یکی بعد از دیگری

شما دیدید که در اثر وحدت کلمه در جامعه ایرانی یک قدرتی که خودش را ابرقدرت حساب می خواست بکند و دنبال او ابرقدرت ها بودند، همه ابرقدرتها از او تایید کردند بلکه مع الاسف دول اسلامی هم قاطبتا تقریبا با او همراهی کردند، دیدید که با وحدت کلمه ملت، تمام کنگره های قصرش فرو ریخت یکی بعد از دیگری(9)