فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ما مکلف هستیم که... از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی... گرایش نموده و کلمه ی حق را عُلیا و کلمه ی باطل را سفلی قرار دهیم

ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغل هستیم از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سُنّت است گرایش نموده و کلمه ی حق را عُلیا و کلمه ی باطل را سفلی قرار دهیم.(5)

الان یک وحدت فی الجمله ای که در ایران پیدا شده است، امریکا و شوروی را متزلزل کرده

شما می بینید که الان در ایران که یک وحدت کلمه فی الجمله پیدا شده است، چطور لرزانده است همه تخت ها و تاج ها را و همه ابرقدرت ها را، همه به دست و پا افتادند؟ این را می بینید؟ می بینید که الان در ایران که جناح ها با هم نزدیک شدند، یک قدری دانشگاه با روحانیت نزدیک شده، روحانیت با دانشگاه نزدیک شده است، بازار با دانشگاه و با روحانیت یکی شده اند در صورتی که باز اختلافات فی الجمله ای هست و بعد عرض می کنم شما می بینید که الان یک وحدت فی الجمله ای که در ایران پیدا شده است، امریکا را آنجا متزلزل کرده و شوروی را آنجا متزلزل کرده(6)

آن روزی که تمام جناح ها با هم یک شدند ، فاتحه هم شوروی خوانده می شود و هم امریکا خوانده می شود

شماها شماها می دانید چه ضرری دارید به اسلام می زنید، چه ضرری دارید به کشور خودتان می زنید و چه خدمتی دارید به امریکا می کنید و به شوروی یابه انگلستان؟ خدمت لازم نیست که شما بیرق آن ها را به دوش بکشید و دور بیفتید، همین خدمت است که شما خودتان را از ارزش می اندازید، خودتان را از فعالیت میاندازید تمام قوای شما صرف اختلافات بین خودتان می شود، صبح تا عصر با هم دعوا دارید، شما با هم یک کلمه بشوید به ضد دیگری ... این یک تاسف است که من از شما جوان های خارج دارم بدون این که نظر به شخص معینی باشد...
یک تاسفی هم از داخل دارم ما چندین سال است که زحمت کشیدیم و دانشگاه را به ملا ها، به مدارس علوم قدیمه، به طلاب علوم قدیمه نزدیک کردیم، بازار رابه این هر دو، بازار با آن ها نزدیک بود با آن جهت، با دانشگاه نزدیک کردیم، این جبهه های مختلف را با هم نزدیک کردیم و همیشه سفارش کردیم به این که باید وحدت کلمه داشته باشید تا بتوانید یک کاری انجام بدهید، اگر هرکدام یک جناح خاصی باشد، یک طرف خاصی بکشد و او طرف دیگر بکشد، این اول استفاده اش مال اجانب است.
آن ها الان که دیدند یک وحدتی در ایران پیدا شده و رو به وحدت دارد میرود و ممکن است تمام جناح ها با هم یک بشوند و آن روزی که تمام جناح ها با هم یک شدند ، فاتحه هم شوروی خوانده می شود و هم امریکا خوانده می شود هم هر کشوری بخواهد دخالت کند در امور شما و هم این بساط ظلم و تعدی از بین می رود، وقتی که دیدند این طور شده است، باز افتاده اند توی کار برای این که جناح ها را از هم جدا کنند.(7)