فهرست کتاب


وحدت در کلام و پیام امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست

جوانان عزیز آگاهند که در این وقت حساس که نهضت اسلامی به نتیجه نزدیک می شود، هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست و در شکوفائی نهضت، هیچ چیز مؤثّرتر از حفظ وحدت کلمه و ابقاء صفوف مبارزه نخواهد بود.(4)

ما مکلف هستیم که... از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی... گرایش نموده و کلمه ی حق را عُلیا و کلمه ی باطل را سفلی قرار دهیم

ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغل هستیم از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سُنّت است گرایش نموده و کلمه ی حق را عُلیا و کلمه ی باطل را سفلی قرار دهیم.(5)

الان یک وحدت فی الجمله ای که در ایران پیدا شده است، امریکا و شوروی را متزلزل کرده

شما می بینید که الان در ایران که یک وحدت کلمه فی الجمله پیدا شده است، چطور لرزانده است همه تخت ها و تاج ها را و همه ابرقدرت ها را، همه به دست و پا افتادند؟ این را می بینید؟ می بینید که الان در ایران که جناح ها با هم نزدیک شدند، یک قدری دانشگاه با روحانیت نزدیک شده، روحانیت با دانشگاه نزدیک شده است، بازار با دانشگاه و با روحانیت یکی شده اند در صورتی که باز اختلافات فی الجمله ای هست و بعد عرض می کنم شما می بینید که الان یک وحدت فی الجمله ای که در ایران پیدا شده است، امریکا را آنجا متزلزل کرده و شوروی را آنجا متزلزل کرده(6)