فهرست کتاب


ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها نمی فهمند که این همه دموکراسی که در عالم معروف است، کجاست؟

همین ها بودند که فریاد می کردند و می نوشتند که خوب دیگر اسلام را می خواهد چه کند، خوب بگوئید جمهوری، از اسلام می ترسیدند خوب به جای اسلام بگذارید دمکراتیک، جمهوری دمکراتیک، این ها نمی فهمند که این همه دموکراسی که در عالم معروف است، کجاست؟ کدام مملکت را شما دارید؟ این ابرقدرت ها کدام یکی شان به موازین دموکراسی عمل کرده اند؟ یک دموکراسی که در هر جائی یک معنا دارد، در شوروی یک معنا دارد، در آمریکا یک معنای دیگر دارد، پیش ارسطو یک معنائی دارد، پیش حالا یک معنای دیگر دارد، ما می گوئیم یک چیزی که مجهول است و هر جا یک معنا از آن می کنند ما نمی توانیم آن را در قانون اساسی مان بگذاریم که بعد هر کسی دلش می خواهد آنجوری درستش کند. ما می گوئیم اسلام. اسلام هر جا یک معنا ندارد، اسلام یک معناست و همه مسلمان ها می

شناسند آن را. ما می گوئیم جمهوری اسلامی، ملت ما هم جمهوری اسلامی را خواسته بود. همینی را که ملت ما با تقریبا اتفاق کلمه « درصد دو، یک و نیم » مخالفت، این مخالفت اسمش نیست همین

که ملت ما می خواست و با اصطلاح آن ها دموکراسی بودن اقتضای این را می کرد با جمهوری اسلامی، از اسلامش می ترسند، نه از جمهوری اش.

اگر این ملت می گفت که جمهوری فقط، این ها همه برایش سینه می زدند و برایش تبریک می گفتند

ملت ما اسلام را می خواهد و این ها باملت ما مخالفند برای خاطر این که اسلام را می خواهد. اگر این ملت می گفت که جمهوری فقط، این ها همه برایش سینه می زدند و برایش تبریک می گفتند، اما حالا که کلمه اسلام آمده توی کار، نه با این مخالفند، این ارتجاعی است.
این ها اسلام را ارتجاعی می دانند، این ها خدا را مرتجع می دانند یک همچو مردمی اند. اگر اعتقاد به او داشته باشند (اعتقاد که ندارند) این ها با پیغمبر اسلام بدترند تا با شماها، برای این که اساس را او گذاشته است. این ارتجاعی بود که شما ملت ارتجاعی، این ارتجاعی بود که دست خیانتکارها را از این مملکت برید و این ها این را مساله ارتجاعی می دانند. این ارتجاعی بود که شماها را به سرنوشت خودتان حاکم کرد.