فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مملکت، مملکت است به جوانش،به نیروی انسانیش

مملکت، مملکت است به جوانش،به نیروی انسانیش. چیزی که نیروی انسانی را به باد بدهد، مملکت را به بادمی دهد. اگریک مملکتی نیروی انسانی نداشته باشد،این مملکت نمی تواند اداره بشود. واین طور آزادیی که این آقایان می خواهند، این آزادیی است که نیروی انسانی را به تباهی می کشد وبه آن جا می کشد که هر چه سرش بیاورند حرف نزند،یعنی حرف نزدن مطرح نیست پیشش،او تمام همّش به این است که چه وقت تابستان بشود و چه وقت،وقت این بشود که بروند دریا،تمام همش به این است که چه وقت شب بشود و بروند به سینما،چه وقت این مثلا قضایای رادیو تلویزیون پیش بیاید و بنشینند تماشا. نمی تواند،همانطوری که آدم تریاکی نمی تواند از پای منقل پاشود برود سراغ فرض کنید جهادسازندگی، نمی تواند از پای منقل فکر این معنا را بکند که به مملکت ما چه می گذرد، فرهنگ ما چه شده، اقتصاد ما چه شده، نمی تواند فکر کند، این ها هم می خواهند همین جور باشند. آن هائی که می خواهند ما را غارت کنند،می خواهند بی مزاحمت غارت کنند. چرا مزاحم برای خودمان درست کنیم،راه عیش و عشرت را بر این جوان های تازه رس باز می کنیم، هر چه می خواهند از این عیش و عشرت ها بکنند ما هم آن مخازنشان را می بریم این ها هم این عیش و عشرتشان را بکنند. این ها فریاد بکنند و عیش و عشرت بکنند،آن ها هم همه چیزشان را ببرند. اسلام ،رزمنده می خواهد،جنگجو می خواهد در مقابل کفار این پنجاه سال وضع ما این بود،دامن می زدند به همه چیزهائی که در این معنا مشترک بود که جوان های ماراتباه کنند، بی تفاوت می کردند. در همه این معنا مشترک بود و حالا ما می خواهیم که باورمان آمده باشد،چه شماها که در تلویزیون هستید،در رادیو هستید وکار می کنید و چه ما که طلبه هستیم و آن جا هستیم،باورمان بیاید که ما یک رژیم فاسدی که همش به این گماشته بود که جوان های ما را فاسد کند، تباه کند،بی تفاوت نسبت به مسائل اساسی خودش بکند،باورمان بیاید که آن رفته که یک رژیم اسلامی - انسانی بیاید که درهمه امورجدی باشد. اسلام شوخی هم ندارد،همه اش جدی است. هزل ندارد،لغویات ندارد، لهویات ندارد،همه اش جدی است،جدیات است،هم در امور مادی، که اسلام هر دو جهت را دارد،هم امورمادی و هم امور معنوی که همه اش جد است،لهو و لعب و لغو و آن چیزهائی که اسلام جلویش را گرفته همان هائی است که این ها دامن به آن می زنند. هر چیزی دیدید که این ها ترویجش می کنند بدانید آنی است که اسلام جلویش را گرفته. آن چیزهائی که اسلام جلویش را گرفته است همین هائی است که جوان های ما را به تباهی می کشد.

آن بازیی که اسلام اجازه داده، تیراندازی است و اسب سواری

اسلام رزمنده می خواهد،جنگجو می خواهد در مقابل کفار، در مقابل آن هائی که هجوم می کنند به مملکت ما،اسلام مجاهد می خواهد درست کند،نمی خواهد یک نفر آدم عیاش درست کند که این آدم عیاش، عیاشی اش را بکند و همه چیزش را از بین ببرند،همه شرافتش را از بین ببرند و این باز مشغول عیاشی و رقصیدن باشد. اسلام جد است، یک مسلک جدی است،هزل در آن نیست،لغو در آن نیست،لهو در آن نیست،بازی در آن نیست. آن بازیی که اسلام اجازه داده تیراندازی است و اسب سواری،مسابقه در اسب سواری، مسابقه در تیراندازی ،آن هم جنگ است آن را اجازه داده، حتی برایش رهان هم قرار داده اند یعنی شرط بندی هم بکنند،آن را اجازه داده اند لکن مساله جدی است آن جا،تربیت است و این ها می خواهند که ما رابه همان حالی که بودیم ،اسم جمهوری اسلامی و رسم و واقعیت،همان مسائل طاغوتی و همان مسائل باشد.(54)
مصاحبه اوریانا فالاچی با امام خمینی تاریخ 21/6/1358

روزنامه آیندگان همان بود که با دشمن های ما روابط داشت، توطئه بود در کار

در مملکت ما آزادی اندیشه هست،آزادی قلم هست، آزادی بیان هست ولی آزادی توطئه و آزادی فساد کاری نیست.
سئوال: پس چه دلیلی بود که مثلا روزنامه های مخالف مخصوصاآیندگان بسته بشود؟
جواب : روزنامه آیندگان همان بود که با دشمن های ما روابط داشت، توطئه بود در کار و با صهیونیست ها روابط داشت، از آن ها الهام می گرفت و بر ضد منافع مملکت و کشور می نوشت و در تمام آن روزنامه هائی که توطئه گر بودند و می خواستند رژیم سابق را دوباره برگردانند به این جا، این روزنامه ها جلوشان گرفته شد تا بفهمند به این که چطورند این ها و بعد از این که فهمیدند هر کدام که چیز نیستند، نه، آزاد باشند. همه روزنامه هائی که بودند، به اعتبار این که دادستان آن طوری که فهمیده است این ها توطئه گر بودند و مفسد بودند و این ها الهام از شاه و از دستگاه صهیونیست ها می گرفتند، از این جهت این ها را توقیف کردند موقتا، تا این که رسیدگی کنند. این خلاف آزادی نیست، این جلوگیری از توطئه است که همه دنیا بوده است
سئوال: حضرت امام ! می شود بیان کنید که این ملّت برای آزادی مبارزه کرده یا برای اسلام ؟
جواب : برای اسلام جنگیده، لکن محتوای اسلام همه آن معانی است که در عالم به خیال خودشان بوده که می گویند دموکراسی. اسلام همه این واقعیت ها را دارد و ملّت ما هم برای همه این واقعیات جنگیده اند و لکن در راسش خود اسلام است و اسلام همه این را دارد.
سؤال : یک تعریف ساده از آزادی بیان کنید.
جواب : آزادی یک مساله ای نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است، کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتما این عقیده را داشته باشید، کسی الزام به شما نمی کند که حتما باید این راه را بروید، کسی الزام به شما نمی کند که باید این را انتخاب کنی، کسی الزامتان نمی کند که در کجا مسکن داشته باشی یا در آن جا چه شغلی را انتخاب کنی. آزادی یک چیز واضحی است.