فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این آزادی که آقایان می خواهند،آزادی است که قدرتمند ها دیکته کرده اند

ما هر چه خواستیم هدایت کنیم این قشرهای فاسد را، هر چه مهلت دادیم که هدایت بشوند، هر چه مهلت دادیم که به خود بیایند، هر چه مهلت دادیم که به مصالح کشور نظر کنند، هر چه آزادی دادیم که آزادی را برای ملّت وسیله رشد ملّت قرار بدهند، آزادی قلم دادیم، آزادی بیان دادیم، آزادی اجتماعات دادیم، آزادی احزاب دادیم که این ها اگر درست می گویند که برای ملّت کار می کنند و دموکرات هستند، حکومت مردم بر مردم می خواهند،اگر این ها حکومت مردم بر مردم می خواهند، چرا نمی گذارند مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند ؟ چرا با خرابکاری ها نمی خواهند مردم حکومت خودشان را تعیین کنند ؟
... ما انسان رزمنده می خواهیم،ما جوانهای حماسه جو می خواهیم،ما روشنفکر نمی خواهیم مع الاسف در مراکز هم یک آراء فاسد هست.
این ها که آزادی می خواهند،این ها که می خواهند جوانهای ما آزاد باشند قلمفرسایی می کنند برای آزادی جوانهای ما، چه آزادی را می خواهند؟ می خواهند جوانان ما آزاد بشوند، قمارخانه هاباز باشد به طور آزاد، مشروبخانه ها باز باشد به طور آزاد ،عشرتخانه ها باز باشد به طور آزاد،هروئین کش ها - باز باشد - آزاد باشند، تریاک کش ها آزاد باشند،دریاها آزاد باشند و درها باز برای جوانها. جوانهای ما آزاد باشند و هر مفسده ای را بخواهند عمل کنند،به هرفحشا که می خواهند کشیده شوند. این چیزی است که از غرب دیکته شده است. این چیزی است که می خواهند جوانان ما که می شود در مقابل آن ها بایستند، جوانان ما را بی خاصیت کنند. ما می خواهیم جوانانمان را از میکده ها به میدان جنگ ببریم. ما می خواهیم جوانانمان را از عشرتکده ها به میدان جنگ ببریم. ما می خواهیم جوانانمان را از این سینماهایی که بود و جوانهای ما را به فساد می کشید دستشان را بگیریم وبه جاهایی ببریم که برای ملّت فایده داشته باشد. این آزادی که آقایان می خواهند،آزادی است که قدرتمند ها دیکته کرده اند و نویسندگان ما یا غافلند و یا خائن.
این دمکرات مآب ها که می گویند باید آزاد باشد، به هیچ وجه نباید جلوی هیچ چیز را گرفت، این ها الهام می گیرند از ابر قدرت ها،با آن ها می خواهند ما راغارت کنند و جوانهای ما بی تفاوت باشند.
جوان هایی که در عشرتگاه هستند بی تفاوتند. جوان هایی که مبتلا به مخدرات هستند، در امور کشوری بی تفاوتند. جوان هایی که در مراکز فحشا بزرگ می شوند نسبت به مسائل ممکلت کار ندارند. آن جوان ها به مصالح مملکت کار دارند که از این مسائل دورند،در تحت تربیت اسلامی هستند.
رئیس پاسدارها به من گفت جوانهای ماشب،نماز شب می خوانندو در قنوت فلان دعا،دعای مفصل را می خوانند. این ها می توانند مملکت نگه دارند.مامی خواهیم مملکت حفظ کنیم.
حفظ مملکت به آزادی که شما می گویید نیست. باد می دهد این آزادی مملکت را،برباد می دهد.
این آزادی که شما می خواهید،آزادی دیکته شده است برای این که مملکت را ببلعند و جوانی ما نداشته باشیم جواب بدهد. چنانچه دیدیم که عمل کردند و چه شد،چه مصیبت هایی به مملکت ما وارد شد،برای این که جوانهای ما رابه فساد کشیده بودد.

بله،ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید

ما می خواهیم جوانانمان را از چوب وافور رها کنیم،مسلسل به دست آن ها بدهیم. ما می خواهیم جوانانمان را از پای منقل و وافو ر رها کنیم و به میدان جنگ ببریم. شما می خواهید که ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره بر دارند. بله،ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید. شما روشنفکرها می خواهید که ما به هزار و چهار صد سال قبل بر نگردیم. شما می ترسید که اگر ما جوانان را مثل هزار و چهار صد سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراطوری بزرگ را به باد داد. ما مرتجع هستیم، شمایی که می خواهید جوانان ما را به تعلیمات غربی بکشید، نه آن تعلیماتی که خودشان دارند، آن تعلیماتی که برای ممالک استعماری دارند، شما روشنفکر هستید! شما که آزادی می خواهید، آزادی همه چیز، آزادی فحشا، همه آزادی ما را می خواهید، شما روشنفکر هستید!
آزادی که جوانهای ما را فاسد کند، آزادی که راه را برای مستکبرین باز کند، آزادی که ملّت ما را تا آخر به بند می کشد، شما این آزادی را می خواهید و این دیکته ای است که از خارج به شما شده است.
شما حدود آزادی را،برای آن چیزی قائل نیستید. شما بی بند و باری را آزادی می دانید. شما فساد اخلاق را آزادی می دانید. شما فحشارا آزادی می دانید. ما شما را آزاد گذاشتیم و خودتان را به فحشا کشیدید، به بدتر از فحشا کشیدید،آبروی خودتان را بردید پیش ملّت. ما شما را آزاد گذاشتیم و قلم های مسموم شما توطئه گران،مملکت ما را می خواست به باد بدهد. (51)
پیام امام خمینی در رابطه با مساله کردستان تاریخ 6/6/1358

از نشریات مخالف مصالح ملّت و کشور جدا جلوگیری کنند

ما در طول پیروزی انقلاب گوشزد کردیم که آزادی مطبوعات مورد نظر ماست لیکن از خیانت و توطئه به طور جدی و بدون اغماض جلوگیری می شود. مطبوعاتی که توطئه گر و مخالف مسیر ملّت نباشند، پس از تحقیق آزاد خواهند بود. دادستان های دادگاه ها موظفند که بار دیگر رسیدگی به مطبوعات و حال نویسندگان آن ها را بر عهده گیرند و هر یک از مطبوعات را که توطئه گر و مخالف مصالح ملّت و کشور ندانستند، اجازه نشر دهند و از نشریات مخالف مصالح ملّت و کشور جدا جلوگیری کنند.
مطبوعات موظفند از تیترهایی که موجب تحریک و یا تضعیف مردم می شود و یا مخالف واقع است خودداری کنند و خود را با مسیر انقلاب تطبیق دهند و نیز از درج مقالاتی که مضر به انقلاب و موجب تفرقه می شود خودداری کنند که این خود توطئه محسوب میشود. والسلام(52)
بیانات امام خمینی به مناسبت 17 شهریور تاریخ 17/6/1358