فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

همه باید تحت لوای لا اله الا الله باشیم

این اختلافات را کنار بگذارید همه. این حزب بازی و نمی دانم گروه گروه که صد گروه به حسب آن طوری که در روزنامه ها بود،قریب صد گروه،در این چند هفته صد گروه اظهار وجود کرده اند،یعنی صد گروه کاری دارند می کنند که این انسجامی که پیدا شد و رمز قدرت شما بود به هم بزنند. صد گروه دشمن دارید شما منتها یک عده می فهمند و شاید اکثرا توجه ندارند. این گروه گروه شدن همین طوری نیست که خیال بکنید که مِن بابِ اتفاق اظهار وجود می کنند،هر روز در روزنامه ها می خوانیدکه گروه کذا هم اظهار وجود کرد
بسیارشان به اسم اسلام است و خیلی شان هم غیر اسلامی، هم آن که به اسم اسلام است حالا اشتباه دارد می کند، هم آن که به اسم غیر اسلام است اشتباه می کند.
همه باید تحت لوای لا اله الا الله باشیم، همه یکی باشیم انشاءالله.خطر بزرگ است، مسئولیت بزرگ،مسئولیت من و آقایان زیادتر از شماست، مسؤلیت شما هم بزرگ است. از تحت این مسئولیت باید صحیح بیرون بیائیم. اصلا امتحان است،خداوند یک نعمت بزرگی به شما داده است و الان تحت امتحان هستید. نعمت آزادی بالاترین نعمتی است که بشر دارد، شما فاقد بودید این نعمت را نمی توانستید یک کلمه حرف بزنید،نمی توانستید این جا با هم مجتمع بشوید. امکان داشت برای شما؟ قبلا امکان داشت که ماها بنشینیم با هم صحبت کنیم ؟ نمی گذاشتند کسی از این در داخل بشود، اگر یک وقتی قاچاقچی داخل می شدید وقتی بیرون می رفتید توی سازمان امنیت باید بروید. خدا به شما نعمت آزادی را داده و شما را در امتحان این آزادی قرار داده که ببیند که شما با این آزادی چه می کنید.آیااین نعمت خدا را کفران می کنید و با آزادی خودتان مردم را رنج می دهید یا این نعمت را تشکر از آن می کنید و این آزادی را حسن استفاده از آن می کنید. این چیزی است که من خودم را موظف می دانم در این زمان هر گروهی که می آیند همین مسائل را بگویم،برای این که درد این است. درد این است که الان اختلافات زیاد، گروه گروه ها زیاد، آن ها دارند باهم مجتمع می شوند ماها داریم از هم متفرق می شویم.باید همه بیدار بشویم.(43)
بیانات امام خمینی در جمع بانوان مکتب ولی عصر تاریخ 16/4/1358

بسیاری هستند که مهار ندارند، رها هستند، آزادند

انسان شهوتش هم حدّ ندارد،نه حدود دارد و نه یک طور خاصی که غیر از آن طوری که انبیا آمده اند محدودش کردند به حدودی، انسان هیچ این حرف ها ندارد،با آن بهترین محارمش هم فرق نمی کند پیشش با او، دخترش بااجنبی فرقی ندارد پیش او. یک همچو حیوانی است،در هر چیز نامحدود است. شما یک موجودنامحدود هستید.اگر این نامحدودی در طرف حیوانیت صرف شد، یک حیوان نامحدود،یک حیوانی که با سایر حیوانات فرق دارد،حیوانات دیگر شهواتشان محدود است،آمالشان محدود است،این انسان نامحدود است،اگر به همین حال حیوانیت باشد و دنبال همین کارهای حیوانی،دنبال همین شهوات،دنبال همین آمال و آرزوهای حیوانی که همه این آمال و آرزوهائی که مربوط به طبیعت است، تمام آمال و آرزوهائی که مربوط به امور طبیعی است، حیوانی است ،اگر به این حد باقی بماند این تا آخر حیوان است، این جا صورتش،صورت انسان است وقتی این پرده برگشت و آن عالم پیداشد، صورتش هم یک صورت دیگر می شود. همچو نیست که به صورت انسانیت آن جامحشور بشود،اگر انسان این جا شد،آن جا انسان است، اگرکسی در این جا توانست خودش را انسان بکند،آن جا که برود، آن جا انسانیتش به طور کمال و آن طوری که چشم های این عالم نمی تواند او را ببیند،به طور کمال در آن جا تحقق پیدا می کند واگر چنانچه نتواند این کار را بکند، مهار را رها کند. خوب بسیاری هستند که مهار ندارند، رها هستند، آزادند
این آزادیی که غربی ها می خواهند همین است،آزادند،هرچه می خواهند،هر کاری می خواهند بکنند،ظلم بکنند آزاد است، شهوات غیر مشروع،آزاد است، بدگوئی به هر کس، آزاد است، قلمفرسائی به ضد هر کس، آزاد است. اگر این آزادیی که همین غیر محدود بودن این قسم حیوان، غیر محدود بودن این قسم حیوان،این حدی ندارد برای خودش،آزادیش را حدی قائل نیست، هر جاجلو برود باز دراین آزادی می خواهد جلوتر برود.

اگر ما تربیت و تعلیم نداشته باشیم

اگر ما تربیت و تعلیم نداشته باشیم،تربیتی که انبیا آورده اندبرای این که غیرانبیا راه را نمی دانند، ما الان یک راهی را داریم قهرا می رویم خودمان هم ملتفت نیستیم و آن راهی که انبیا برای ما آوردند که از آن راه باید بروید آن صراط مستقیم که منتهی می شود به آن جائی که ماها دیگر الان نمی توانیم ادراک بکنیم،این را انبیا آورده اند،مکتب غیر انبیا اصلا اطلاع از ماوراءطبیعت ندارد، هر چه مکتب هست همین طبیعت است، مکتب انبیا است که ماوراءطبیعت را هم طرح می کند. در مکتب های دیگر اصلا طرح نمی شود ماوراءالطبیعه،بله می گویند دروغ است. یک آدمی که اصل نمی داند ماوراءطبیعت چیست،همین طور نشسته توی خانه اش و می گوید نخیر،نیست. انبیا می دانندراه چه هست،ازکجا باید رفت، چه جوری باید رفت. راهی است که تا بوسیله انبیاو تعلیمات انبیا نباشد، انسان نمی تواند به مقصدش برسد. از راه مستقیمی که انسان را به مقصد می رساند اگر راه انبیا نباشد معوج می شود یا این طرف می رود یا آن طرف می رود. انبیا هستند که ما را به راه مستقیم هدایت می کنند و کیفیت تربیت و تعلیمی که برای آن عالم هم باشد،هم این عالم و هم آن عالم، نه این که انبیا به این عالم کاری ندارند،این عالم هم با هر چیزی که بگوئید،آن ها منافی و مخالف با آن نیستند،مخالف با دل بستن به دنیا هستند، این دو تا اشتباه می شود. آن هائی که می خواهند عیب گیری کنند می گویند که با همه تمدن ها مخالف است. اسلام با همه تمدن ها مخالف است،این اشتباه است، اسلام با هیچ تمدنی مخالف نیست،اسلام یک تمدنی را ایجاد کرد،ششصد، هفتصد سال یک دنیا را تقریبا اکثر معموره را چیز کرد،با این که باز اسلام نبود درست. با تمدن،اسلام مخالف نیست،با دلبستگی و محدود شدن مخالف است که همه آمال و آرزوی ما همین باشد،همه هم ماهمان علفمان باشد،تمام همت ما این باشد که خوب بخوریم، خوب بخوابیم و خوب شهوات. دلبستگی را مخالف است. این هم انسان علفش باشد یا الفش باشد،با این مخالف است اسلام.