فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باید از آزادی استفاده صحیح بکنند

آزادی در حدود مقررات است، مقررات را باید حفظ کرد و کسی حق ندارد به شما تعدی بکند، شما آزادید و کسی حق ندارد شما را محدود کند لکن مقررات را باید همه حفظ بکنیم، من که در این جا هستم و شما که در سرحدات هستید،باید مقررات را حفظ بکنیم باید نظامات راحفظ بکنیم، باید جهاتی را که مقرر شده برای ماوشما هم حفظ بکنیم تا انشاء الله این کشور را به سامان برسانیم. اگر من که این جا هستم بر خلاف مقررات عمل کنم و آن که در تهران است بر خلاف مقررات عمل کند و آن که در سرحدات است برخلاف مقررات عمل کند، خدای نخواسته این نعمت را که خدا به ماداده است و باید شکر او را بکنیم، کفران او را کرده ایم و خدای نخواسته از ما گرفته می شود و باز بر می گردیم به سال های سابق و به گرفتاری های سابق.
شما آقایان و ما این جا، شماآن جا و همه ملّت در هر جا که هستند باید از آزادی استفاده صحیح بکنند، از آزادی استفاده های سوء نکنند. همه باید با مقرراتی که شرع و عقل معین می کند، با نظاماتی که باید عمل به آن کرد، همه باهم به این نظامات عمل بکنیم، به این مقررات عمل بکنیم.(37)
بیانات امام خمینی در جمع گروهی از بانوان اهواز تاریخ 11/3/1358

ما دنبال تحقق اسلام هستیم، نه اسم اسلام

اگر به جای این که او رفت یک رژیم دیگری تحقق پیدا کند مثل یک رژیمی که در اروپا هست مثلاً، مثلا مثل فرانسه ما بخواهیم بشویم که مارژیم محمدرضا را کنار بگذاریم، یک رژیمی مثل رژیم فرانسه که کاری به اسلام ندارد، اگر این طور باشد این همه خون ریختن ملّت مابرای این نبوده است که حالا یک مملکتی باشد، مملکت اسلامی نباشد و لو رژیم سلطنتی هم نباشند. یک رژیم غیر اسلامی خیر. بسیارند رژیم آزاد منشانه، رژیمی که استقلال هم دارد، آزادی هم می دهد امایک آزادی می دهد که بر وفق اسلام نیست. احکام، احکام اسلام نیست. رژیم، رژیم اسلام نیست. عدالت اسلامی به آن طوری که در اسلام است نیست، ما همچو چیزی را نمی خواستیم و نمی خواهیم. ما دنبال تحقق اسلام هستیم، نه اسم اسلام. حالا که مامی گوئیم جمهوری اسلامی، معنایش این نیست که فقط ما رای به جمهوری اسلامی دادیم دیگر به باقی کار های دیگر کار نداریم. جمهوری اسلامی معنایش این است که همه مردم رای بدهند یا اکثریت رای بدهند به این که جمهوری لکن احکام، احکام اسلام، جمهوری که در او قانونش قانون اسلام باشد. اگر یک جمهوری باشد که قانونش قانون اسلام نباشد، این آن نیست که ملّت ما می خواهند و رای بر آن دادند.
این همه خون دادند مردم به این که اسلام تحقق پیدا بکند، دنباله کار انبیاست، دنباله کار رسول خداست، دنباله کا رامیرالمؤمنین 7 السلام است، دنباله کار سید الشهدا است سیدالشهدا خونش را داده برای همین که اسلام تحقق پیدا بکند، یزید می خواست اسلام رااز بین ببرد.

عمال اجانب چون از اسلام می ترسند

ما دنبال این هستیم که اسلام تحقق پیدا بکند، جمهوری اسلامی پیدا کردیم کافی است برای ما. ما درهر یک از مواردی که هست، در تمام شوون مملکت مان می خواهیم که احکام اسلام باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام بر ما حکومت کند، هیچ کس دیگر حکومت نداشته باشد و ما الان بین راه هستیم و نرسیده ایم به مقصد. عمال اجانب چون از اسلام می ترسند، هر چیزی که ترویج از اسلام بکند ازاو می ترسند.
مع الاسف می بینید که در اطراف، خصوصاً در اطراف شما، مفسده جوها افتاده اند و می خواهند نگذارند این کار را انجام بگیرد. این ها عمال خارجی هستند، این ها اشخاصی نیستند که برای ملّت ما بخواهند دلسوز باشند، این ها می خواهندکه این جمهوری اسلامی که از آن می ترسند و اربابانشان هم از همین جمهوری اسلامی، از اسم اسلام می ترسند و لهذا عمالشان به این راه افتادند که جمهوری لازم نیست جمهوری اسلامی باشد، خوب، جمهوری باشد، جمهوری ایرانی باشد، جمهوری دموکراتیک باشد. این برای این است که این ها از اسلام می ترسند، از اسلام آن چیزهائی که باید نبینند دیدند، اسلام تو دهنی به آن ها زد و بیرونشان کرد از مملکت. این ها از این می ترسند و لهذا کوشش می کنند خودشان و عمالشان که به هر صورت هستند، آن هایی که به هر صورت هستند کوشش می کنند که این کلمه اسلام تو کار نباشد هر چه می خواهد جایش باشد. آن ها راضی هستند که هر چه جای کلمه جمهوری اسلامی، هر چه می خواهید بگذارید، اسلام نباشد دیگر هر چه می خواهد باشد. در مملکت ما روحانی قدرت نداشته باشد ولو کمونیست قدرت داشته باشد. این ها دنبال این هستند