فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها آزادی منهای اسلام را می خواهند

چند روز پیش اجتماع زیاد داشتند به بهانه و حرف هایشان بر ضد اسلام بود. با این ها همکاری نکنید. مسلمین با این ها همکاری نکنید. خودتان را از این ها دور نگه دارید. از این ها اجتناب کنید. این ها آزادی منهای اسلام را می خواهند این غیر از طریقه شماست، شما اسلام را می خواهید. ما اسلام را می خواهیم که اسلام آزادی به ما بدهد، نه آزادی منهای اسلام. آن ها استقلال منهای قرآن را می خواهند ما قرآن را می خواهیم. ما اگر تمام آزادی ها را به ما بدهند، تمام استقلال ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند ما نمی خواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهای اسلام.
ما بیزار هستیم از این که بگویند اسلام منهای روحانیت. اسلام منهای روحانیت خیانت است.
می خواهند اسلام را ببرند، اول روحانیت را می برند، اول می گویند اسلام را می خواهیم، روحانیت رانمی خواهیم، روحانیت استثناء شود، اسلام در کار نیست،اسلام با کوشش روحانیت به این جا رسیده است.
بیدار باشید، توطئه بزرگ در کار است بیدار باشید، خانم ها بیدارباشید، آقایان بیدارباشید، مسائل شخصی خودتان را کنار بگذارید. مسائل جزئی راکنار بگذارید. احتیاجات را کنار بگذارید. امروز وقت این نیست که من محتاج هستم، من چیز ندارم. امروز وقت این است که ما اسلام را تقویت کنیم. همه اقشار بیدار باشند. کارگرها بیدار باشند. دهقان ها بیدار باشند. بازاری ها بیدار باشند. دانشگاهی ها بیدار باشند، تز اسلام منهای روحانیت یعنی لااسلام، درجه اولش این است، بعد هم کتاب های روحانیت را به دریا بریزند. بیدار باشید. من توجه شما را به این خطر، به این خطر عظیم عطف می کنم خطر بزرگ است با صورت های ( آزادی ما می خواهیم، دموکراتیک ما می خواهیم، استقلال می خواهیم ) اسلام چه، منهای اسلام، در تمام حرف هایشان اسلام در کار نیست. اگر اسلام نبود، شما حالا در زاغه ها بودید، شما در خارج کشور بودید. اگر در کشور بودید، در زاغه ها زندگی می کردید، در بیغوله ها زندگی می کردید، نمی توانستید ظاهرشوید.
اسلام است که شما را آزادی داد و آورد در میدان، بر ضد اسلام قیام نکنید.

آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد

خواهران من! عزیزان من! برادران من! عزیزان من! توجه داشته باشید توطئه در کار است، توطئه بزرگ در کار است، توطئه در کار است، قشرهای مختلفی که به اسلام پشت کرده اند و از اول توجه نداشتند، دارند با هم جمع می شوند. باید تجدید نظر کنند، باید در کارهای خودشان تجدید نظر کنند، در اجتماعاتشان تجدید نظر کنند، ملّت نمی تواند توطئه را تحمل کند، ما تحمل نمی کنیم این توطئه را،این ها توطئه است،توطئه برضداسلام توطئه بر ضد ملّت. آزادی هست، توطئه نیست. آزادی معنایش این نیست که بنشینید بر خلاف اسلام صحبت کنید. آزادی در حدود قانون است، دین کشور ما اسلام است، آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد. قانون اساسی ما دین را اسلام می داند. خداوند انشاء الله شر مفسدین را قطع کند.(32)

بیانات امام خمینی در جمع کارگران و کارکنان روزنامه کیهان
تاریخ 8/3/1358

آزادی واقعی یعنی اجرای قوانین اسلام

آقایانی که اسم از آزادی می آورند، چه آقایانی که داخل در مطبوعات هستند و چه قشرهای دیگری که فریادی از آزادی می زنند، این ها آزادی را درست بیان نمی کنند یا نمی دانند.
در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است، درحدود قوانین آن مملکت است. مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند. معنی آزادی این نیست که هر کس بر خلاف قوانین، بر خلاف قانون اساسی یک ملت، بر خلاف قوانین ملّت هم هر چه دلخواهش می خواهد بگوید.
آزادی در حدود قوانین یک مملکت است. مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران قوانین اسلام است. در قانون اساسی زمان سابق هم این معنا که هر چه بر خلاف قانون اسلام باشد قانونی نیست و قانون باید موافق با قوانین اسلام باشد، هست و هر قانونی که در ایران، قانون اساسی که در ایران بخواهد قانونیت داشته باشد، نمی تواند قانونی باشد که بر خلاف گفته پیغمبر اسلام، بر خلاف گفته قرآن باشد.
پس آزادی که گفته می شود که مطبوعات آزادند، بیان آزاد است این هامعنایش این نیست که مردم آزادند که هر کاری می خواهند بکنند مثلا آزادند دزدی بکنند، آزادند به فحشا بروند، آزادند مراکز فحشا درست کنند. این آزادی، آزادی غربی است - البته به استثناء دزدیش - این آزادی غربی است که هر کس هر کاری دلش می خواهد بکند ولو این که فحشا باشد، ولو این که یک کارهایی باشد ناشایسته. این طور آزادی در ایران نمی تواند باشد، آزادی در حدود قانون باید باشد. قوانین اسلام را باید ملاحظه کرد، در چهار چوب قوانین اسلام، در چهار چوب قانون اساسی، بیان آزاد و بحث آزاد.