فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اگر این ها جمهوری گفتند، این همان معنائی است که دشمنان ما می خواهند

اگر این ها جمهوری گفتند، این همان معنائی است که دشمنان ما می خواهند. دشمنان ما از جمهوری نمی ترسند از اسلام می ترسند. از جمهوری صدمه ندیدند از اسلام صدمه دیدند. آن که تو دهنی به آن ها زد جمهوری نبود، جمهوری دموکراتیک هم نبود، جمهوری دموکراتیک اسلامی هم نبود، جمهوری اسلامی بود. علامت این که شما بفهمید که مسیر این جمعیت - هر که می خواهد باشد - اگر چنانچه جمعیتی باشد که در پیشانی او از نماز خواندن پینه بسته نظیر خوارج که پینه بسته بود پیشانی شان از شدت طول سجده لکن حق را کشتند، اگر اشخاصی باشند که صد در صد ملّی به خیال شما یا به خیال خودشان هستند، اگر اشخاصی باشند که دم از آزادی می زنند، دم از استقلال می زنند لکن در نوشته هاشان از خدا خبری نیست،از اسلام خبری نیست،از جمهوری اسلامی خبری نیست، این ها همانطوری که شیطان از بسم الله می ترسد این ها از اسلام می ترسند. علامت این که شما بشناسید اشخاصی که از مسیر شما خارج است، از مسیر این ملتی که خونش را داد در راه اسلام،این هائی که خون دادند، جوان های ما که به خیابان ریختند، بانوان ما که به خیابان ریختند و تظاهر کردند و با مشت گره کرده این دشمن بزرگ را از بین بردند، باید دید که این ها اشخاصی بودند که دموکراتیک بودند ؟ مذاقشان و مسلکشان دموکراتیک بود ؟! این ها جمهوری می خواستند مثل جمهوری که شوروی می خواهد؟! شوروی هم جمهوری است مثل جمهوری که سایر ممالک دشمن ما می خواهد، آمریکا هم جمهوری است.
ملّت ما که خون خودش را ریخت و فریاد کرد الله اکبر و فریاد کرد جمهوری اسلام، اسلام این ها را وادار کرد به یک همچو جانبازی و خونریزی و فدایی دادن، یا آن معنائی که شوروی ها می خواهند ؟ یا آن معنائی که آمریکائی ها می خواهند؟ یا آن معنائی که اسرائیل می خواهند ؟ آن ها هم جمهوری اند.
این هائی که می گویند جمهوری، اسلامی را دنبال آن نمی گذارند و فقط این که کلمه که من از اول فریاد زدم که ما همین دو کلمه را می خواهیم جمهوری اسلامی، اگر دیدید یک کلمه ای اضافه شد، بدانید مسیرشان با شما مختلف است. اگر کلمه اسلام هم پهلویش گذاشتند می خواهند شما رابازی بدهند، اگر دیدید که یک کلمه از آن افتاد و گفتند جمهوری، بدانید مسیرشان باشما مختلف است.
این ها می خواهند شما را بکشانند به آن مطالبی که برخلاف اسلام است. بر فرض این که مخالف با رژیم سابق هم باشند و بسیاریشان هستند لکن ما فقط مطلبمان این نبود که رژیم خارج سابق از بین برود، مقدمه بود آن، مطلب مسلماً این نیست که فلان طایفه از بین بروند. از باب این که رژیم مانع بود از این که اسلام د رخارج تحقق پیدا بکند، احکام اسلام تحقق پیدا بکند، به قرآن عمل بشود، ازاین جهت ما با رژیم مخالفت کردیم. اگر رژیم هم احکام اسلام را به آن عمل می کرد همانی که ما می گفتیم او هم می گفت که با او دعوا نداشتیم.

هر کس که مسیرش مسیر اسلام نباشد دشمن ماست، با هر اسم می خواهد باشد

اگر بنا باشد که این خون ها که ریخته شده است نه برای این که رژیم از بین برود برای این که اسلام تحقق پیدا کند، مقصود از رفتن رژیم ها ی فاسد، مقصود از قطع ایادی دشمن ها این است که ایران بشود یک مملکت اسلامی، حکومت اسلامی باشد، برنامه ها، برنامه های اسلامی باشند.
اگر بنا باشد که حکومت و رژیم سابق از بین رفت لکن یک رژیم غیر اسلامی دیگری آمد، خون های بچه ها و جوان های ما هدر رفت. ما زحمت کشیدیم و این سد را از بین بردیم و دیگران آمدند و همان مطالب سابق و همان حرف های غیر اسلامی را درخارج تحقق دادند به آن.
برنامه ملّت ما آن هم برنامه قلیل المدت این است که دشمن را شناختند و از میدان رد کردند حالا هم بشناسند دشمن را واز میدان ردش کنند. دشمن مافقط محمد رضا خان نبود، ما هر کس که مسیرش مسیر اسلام نباشد دشمن ماست، با هر اسم می خواهد باشد.

هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست برای این که دشمن اسلام است

هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست برای این که دشمن اسلام است. هر کس پهلوی جمهوری اسلامی دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست، هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید، این دشمن ماست برای این که این اسلام را نمی خواهد. نهضت با خون کسی که شهادت را فوز می دانست پیش رفت ما اسلام را می خواهیم، ما این همه فداکاری کردیم جوان های ما این همه در مبارزات وارد شدند و زحمت کشیدند و رنج کشیدند و خون دادند برای این بود که اسلام را می خواستند. آنی که این نهضت را پیش برد، آنی بود که می گفت من شهادت را فوز می دانم. شهادت را برای دموکراتیک فوز می داند؟! شهادت را برای مسیر چپ یا راست فوز می داند انسان؟!