فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اگر معنویت در کار نباشد... هر جا آخور بهتر است سر آن آخور می روند

مردمی می توانند کشور خودشان را حفظ کنند، مردمی می توانند مملکت و ملّت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشند. اگر معنویت در کار نباشد و همه مربوط به مادیت باشد هر جا آخور بهتر است سر آن آخور می روند و لو این که آن آخور را آمریکا برایش درست کند.
این هائی که خیانت به مملکت ما کردند و همه چیز ما را بردند، این ها پیششان فرق نمی کرد که آمریکا به آن ها مادیت را بدهد، پارک و - نمی دانم - دستگاه را بدهد یا از یک راه صحیحی باشد. راه صحیح و غیر صحیح پیش آن ها فرقی نمی کند. آن ها اتومبیل می خواهند، اتومبیل از دست پیغمبر به آن ها برسد یا از دست ابوجهل برسد فرقی نمی کند به او کار ندارند به اتومبیل کار دارند.
این هائی که به مملکت ما خیانت کردند و مملکت ما را به تباهی کشاندند این ها آن ها بودند که ایمان نداشتند. اگر در بین آن ها یک نفر ایمان داشت، آن یک نفر این کارها را نمی کرد.
آن هائی که خوردند و بردند و ما را به تباهی کشاندند آن هائی بودند که به اسلام کار نداشتند، اعتقاد نداشتند، به ماوراء طبیعت اعتقاد نداشتند، به معنویات عقیده نداشتند آن ها می گفتند همین چهار روز زندگی است، پس هر چه هست بهتر، مرفه تر، از هر راهی می خواهد باشد.

برنامه طویل المدت ملّت ما

برنامه طویل المدت ملّت ما، برنامه دراز مدّت ملّت ما این است که بچه های خودشان را،اینهائی که در تحت تربیت آن هاست، معلم های ما، مادر های بچه های ما، پدرهای بچه های ما، معلم های بچه های ما، استادهای بچه های ما، نویسندگان برای بچه های ما، گویندگان برای بچه های ما، این ها معنویات را به این ملّت بفهمانند ، آشنا کنند آنها را با معنویات.

در طول تاریخ از آدم تا خاتم انبیا آمدند انسان درست کنند

این مادر که بچه د ردامن او بزرگ می شود، بزرگترین مسؤولیت را دارد و شریفترین شغل را دارد، شغل بچه داری. شریفترین شغل در عالم بزرگ کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان است به جامعه. این همان بود که خدای تبارک و تعالی در طول تاریخ برای انبیا فرستاد. در طول تاریخ از آدم تا خاتم انبیا آمدند انسان درست کنند. شغل مادری که مع الاسف اجانب این شغل را پیش مامبتذل کردند و مادرهای بچه های ما را از بچه ها جدا کردند - نه همه، مقداری را - این شغل بزرگ را مبتذل کردند که از دامن این مادر، بچه، بچه صحیح بیرون نیاید و بعد که به دبستان می رود و بعد که تحت حمایت پدر می آید پدر را هم یک کاری بکنند که توجهش به بچه نباشد، تربیت نکند، بعد هم در دبستان، بعد هم در دبیرستان، بعد در همه جای دیگر، در بالاتراز آن. این ها می خواهند که انسان در این کشورها نباشد. اگر انسان در این کشورها باشد، دست آن ها کوتاه خواهد شد. می خواهند مسلمان صحیح مؤمن، مؤمن به اللّه، آن که شهادت را فوز می داند، در این مملکت نباشد.(30)

بیانات امام خمینی در جمع فرهنگیا ن ودانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه اهواز تاریخ 3/3/1358