فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

برنامه طویل المدت برای شما جوان ها

این ها از اسلام می ترسند و برنامه طویل المدت برای شما جوان ها، برای شما خانم ها، برای همه این است که اگر شماها یک انسان مهذب باشید، مقاصد اسلامی را پیش می برید. اگر این خانم ها بچه ها ی مهذب بار بیاورند، بچه های اسلامی بار بیاورند، شما هم دینتان و هم دنیاتان محفوظ است. اگر خدای نخواسته در دامن این ها بچه غیر مهذب،بچه غیر اسلامی پیدا بشود و در کفالت شما جوان ها بچه های غیر اسلامی، بچه های غیر مهذب پیدا بشوند و در دبستان های ما که بچه هامان می روند مهذب و مؤدّب به آداب اسلامی نباشند، در دبیرستان های ما که جوان های ما می روند تهذیب در کار نباشد، ادب اسلامی درکار نباشد و در دانشگاه... یعنی هم اسلام به باد می رود و هم کشور.
برنامه طویل المدت، دراز مدت این است که شما خودتان را تهذیب کنید و بچه هایتان را برای آتیه، شما کشور لازم دارید برای بچه های خودتان و اسلام برای بچه های خودتان شما حالا به واسطه این که مؤدب شدید به آداب اسلام برای حالا کار می کنید لکن اولاد شما اگر چنانچه مهذب نباشد، مؤدب به آداب اسلام نباشد، فردا برای اسلام هیچ کار نمی کند و هر کسی که ایمان نداشته باشد، کسی که به خدا اعتقاد نداشته باشد، کسی که به روز جزا اعتقاد نداشته باشد، این نمی شود که برای کشورش مفید واقع بشود. ممکن است یکی، دو تا پیدا بشود، اما ما صحبت مان سر توده مردم - مردم - است.

اگر معنویت در کار نباشد... هر جا آخور بهتر است سر آن آخور می روند

مردمی می توانند کشور خودشان را حفظ کنند، مردمی می توانند مملکت و ملّت خودشان را نجات بدهند که معنویت داشته باشند. اگر معنویت در کار نباشد و همه مربوط به مادیت باشد هر جا آخور بهتر است سر آن آخور می روند و لو این که آن آخور را آمریکا برایش درست کند.
این هائی که خیانت به مملکت ما کردند و همه چیز ما را بردند، این ها پیششان فرق نمی کرد که آمریکا به آن ها مادیت را بدهد، پارک و - نمی دانم - دستگاه را بدهد یا از یک راه صحیحی باشد. راه صحیح و غیر صحیح پیش آن ها فرقی نمی کند. آن ها اتومبیل می خواهند، اتومبیل از دست پیغمبر به آن ها برسد یا از دست ابوجهل برسد فرقی نمی کند به او کار ندارند به اتومبیل کار دارند.
این هائی که به مملکت ما خیانت کردند و مملکت ما را به تباهی کشاندند این ها آن ها بودند که ایمان نداشتند. اگر در بین آن ها یک نفر ایمان داشت، آن یک نفر این کارها را نمی کرد.
آن هائی که خوردند و بردند و ما را به تباهی کشاندند آن هائی بودند که به اسلام کار نداشتند، اعتقاد نداشتند، به ماوراء طبیعت اعتقاد نداشتند، به معنویات عقیده نداشتند آن ها می گفتند همین چهار روز زندگی است، پس هر چه هست بهتر، مرفه تر، از هر راهی می خواهد باشد.

برنامه طویل المدت ملّت ما

برنامه طویل المدت ملّت ما، برنامه دراز مدّت ملّت ما این است که بچه های خودشان را،اینهائی که در تحت تربیت آن هاست، معلم های ما، مادر های بچه های ما، پدرهای بچه های ما، معلم های بچه های ما، استادهای بچه های ما، نویسندگان برای بچه های ما، گویندگان برای بچه های ما، این ها معنویات را به این ملّت بفهمانند ، آشنا کنند آنها را با معنویات.