فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ببینید این اجتماعات از چه، از چه جور جمعیتی مجتمع می شود

در روزنامه ها مقالاتشان را می نویسند، ببینید وقتی که اجتماع می کنند - که کردند - ببینید که با اسلام چطور مخالفت می کنند. ببینید این اجتماعات از چه، از چه جور جمعیتی مجتمع می شود، ببیند چه مردمی دراین اجتماعات جمع می شوند و خودشان رامتصل می کنند و بعدهم از اسلام هیچ خبری نیست ببینید چه جمعیت هائی هستند که روحانیین رامی خواهند کنار بگذارند. همانطوری که در صدر مشروطه با روحانی این کار را کردند و این ها زدند و کشتند و ترور کردند، همان نقشه است.
آنوقت ترور کردند سید عبدالله بهبهانی را، کشتند مرحوم نوری را و مسیر ملّت را از آن راهی که بود، برگرداندند به یک مسیر دیگر و همان نقشه الان هست که مطهّری را می کشند، فردا هم شاید من و پس فردا هم یکی دیگر را. مسیر، غیر مسیر ماست. مسیر ما اسلام و اسلام می خواهیم. ما آزادی که اسلام در آن نباشد نمی خواهیم. ما استقلالی که اسلام در آن نباشد نمی خواهیم. مااسلام می خواهیم. آزادی که در پناه اسلام است، استقلالی که در پناه اسلام است ما می خواهیم. ما آزادی و استقلال بی اسلام به چه دردمان می خورد ؟ وقتی اسلام نباشد، وقتی پیغمبر اسلام مطرح نباشد، وقتی قرآن اسلام مطرح نباشد، هزار تا آزادی باشد. ممالک دیگر هم آزادی دارند، ما آن را نمی خواهیم.

من حجت را دارم تمام می کنم بر ملت ایران

دشمن خودتان را بشناسید من حالا دارم معرفی می کنم و این نواری که من می گویم، امروز، امشب باید، یا هر وقت که می شود باید در رادیو بی یک کلمه این طرف و آن طرف، اگر یک حرف، اهل روزنامه یا رادیو این ور و آن ور بکنند من خراب می کنم آن روزنامه را، برای این که بر خلاف مسیر ملت است.
آزادی نیست، توطئه است ما توطئه را می شکنیم. بشناسید آنها را. من حجت را دارم تمام می کنم بر ملت ایران. من می بینم بدبختی هائی که از دست همین اشخاصی که فریاد آزادی می کشند برای ملت ایران، من بدبختی را دارم می بینم. بدبختی ملت ما آنوقتی است که ملت ما از قرآن جدا باشند، از احکام خدا جدا باشند، از امام زمان جدا باشند.
ما آزادی در پناه اسلام می خواهیم، استقلال در پناه اسلام می خواهیم، اساس مطلب اسلام است.
معرفی کردم من به شما، به این اشخاصی که اسلام را کاری به آن ندارند،روحانیت را هم هیچ کاری به آن ندارند، می خواهند یک مملکت غربی درست کنند برای شما، آن هائی که حسن نیت دارند، نیت سوء ندارند و نمی خواهند دوباره رژیم بر گردد، با او هم بد هستند

این ها می خواهند یک مملکت غربی برای شما درست کنند که آزاد هم باشید

این ها می خواهند یک مملکت غربی برای شما درست کنند که آزاد هم باشید، مستقل هم باشید، اما نه خدائی در کار باشد و نه پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا، نه نمازی و نه هیچ چیز.
شما شهادت را برای خودتان فوز می دانید برای این که مثل مثلا سوئیس بشوید؟! شما قرآن را می خواهید، شما برای اسلام قیام کردید. این همه رنج و زحمت که روحانیت برد و می برد برای اسلام است.
هر جائی که گفتند جمهوری، بدانید که توطئه تو کار است، اسم اسلام را نیاوردند، هر جا گفتند جمهوری دموکراتیک بدانید توطئه تو کار است، بدانید منهای اسلام است. آزادی منهای اسلام است، استقلال منهای اسلام است. روحانی با توطئه مخالف است، نه با آزادی