فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اگراین ها آزادی می خواهند که ما آزادی داریم می دهیم، دیگر الان اختناقی

در کار نیست

شما ملاحظه بکنید چه می خواهند الان این عُمّال این ها، الان این ها که دارند شلوغ می کنند و می گویند ما برای خلق می خواهیم خودمان را فدائی خلق بکنیم چه می خواهند این ها.اگر این ها فدائی ملتند ملّت که همه شان آمده اند و می گویند جمهوری اسلامی، اگر این ها فدای خلق و طرفداری خلق را دارند، خوب این ها هم بیایند، اگر برای این است که زندگی این ها اداره بشود، خوب الان همه قوا در صدد هستند ( اگر این شلوغی ها را کنار بگذارند ) این جا زندگی این ها را مرفه کنند، واین خلق است و این مردم که همه می گویند جمهوری اسلامی.
در این رفراندم که شما دیدید که در دنیا همچو رفراندمی سراغ دارید که از سی و پنج میلیون،بیست میلیون بیشتر پای صندوق بروند رای بدهند و از بیست میلیون و چند صد هزار مخالف داشته باشند ؟
اصلا در دنیا یک همچو چیزی سابقه ندارد ؟ بعدها هم غیر آن اشتیاق اسلامی اگر در مردم باشد یک همچو چیزی سابقه دارد ؟ آنوقت ببینید اشتیاقی که مردم داشتند برای رای دادن، آن علاقه و اشتیاقی که مردم داشتند که پای صندوق ها بروند، این را شما مشاهده کردید که با چه اشتیاقی، با چه علاقه مندی رفتند رای دادند که این هم بی سابقه بوده، این ها دیگر از ما چه می خواهند، اگر این ها منافع خلق را می خواهند، خوب این ها مهلت بدهند تا ما درست کنیم، این ها نمی گذارند.
الان همین هائی که به اسم فدائی خلق و نمی دانم چه توی مردم افتاده اند،همین ها مانع می شوند از این که برای این خلق یک زندگی درست بشود،برای این که این ها شلوغ می خواهند بکنند و دستور دارند از بالاترها که من بیشترش اعتقادم هست که از امریکاست. این ها دستور دارند که با این صورت بین مردم تفرقه بیندازند، نگذارند که آن معنائی که در اسلام است، آن محتوای اسلام را نگذارند بین مردم پیاده شود.
آن ها از آن معنا می ترسند که اگر اسلام در این ممالک اسلامی به آن معنائی که هست پیاده بشود این ها دیگر نقش ندارند در ملت های اسلام، این ها از این می ترسند و می خواهند نگذارند این معنا بشود و الا اگر این افرادی که الان در ایران هستند و شلوغ می کنند و نمی گذارند آرامش پیدا بشود، اگر برای خلق و برای مردم فداکاری می خواهند بکنند بیایند کمک کنند. اگر این ها آزادی می خواهند که ما آزادی داریم می دهیم، دیگر الان اختناقی در کار نیست، همه دارند حرف هایشان را می زنند. اگر این ها رفاه خلق را می خواهند باید مهلت بدهند و بیایند کمک کنیم و با هم، همه با هم کمک کنیم و رفاه خلق را درست کنیم.
اگر این ها شلوغی می خواهند چنانچه می خواهند، برای این نیست که برای ملّت باشد، برای ملّت که شلوغی حالا فایده ندارد،جز خونریزی که فایده ندارد،برای ملّت آن فایده دارد که حالا همه با هم باشند، جمعیت ها همه با هم باشند و همه این مملکتی که خرابه شده و دست ما دادند، بسازند. ا گر این ها می خواهند شلوغ بکنند که امریکائی ها دوباره برگردند به این جا، خوب تکلیف ما این است که با این ها معارضه بکنیم، تکلیف همه ایرانی ها این است. ما آن ها را نصیحت می کنیم، ما علاقه داریم که همه افراد ملّت ما در رفاه باشند، نصیحت به آن ها می کنیم که بیائید، شما چه می خواهید ؟

این ها می خواهند این مملکت را دوباره بر گردانند به همان حال اوّل

بیائید، همانی را که شما می خواهید، در اسلام بیشترش هست، همان معانی که شما ادعا می کنید، اسلام نقشه اش را دارد، اسلام پیاده کرده یک وقتی این را، اسلام یک وقتی حکومتی داشته است که حاکمش را، قاضیش می خواهد که « بیا یهودی علیه تو ادعا کرده،بیا » می رود آن جا،با کمال ادب کنار یهودی می نشیند وقتی هم که قاضی می گوید « یا ابالحسن » می گویند « نه، به من نگو ابالحسن » برای این که باید با من مساوی صحبت کنی. شما همچو دموکراسی در دنیا اطلاع دارید که رئیس دولت را قاضیِ منصوب از قِبَلِ خودش، رئیس دولت را احضار کند و او حاضر شود و بعد قاضی بر ضد او حکم کند و او هم قبول کند و تسلیم بشود ؟ چه می خواهید بگوئید ؟ این روسای کرملین این طور هستند ؟ این رؤسای آمریکا این طور هستند ؟ این رؤسای انگلستان این طور هستند ؟ یا ادعا هست ؟ می شود یک وقتی مثلاً یکی از رؤسای این ها را کسی بخواهد در محکمه که بیائید یک کسی به شما ادعا دارد، یا گفتن همان و اعدام آن آدم همان ؟
این ها چه می خواهند، این ها شلوغی می خواهند، این ها نیتشان حسن نیست، نیت فاسد دارند، این ها می خواهند این مملکت را دوباره بر گردانند به همان حال اوّل که ارباب ها بیایند و همه چیز ما را ببرند و برای ما هیچ نگذارند.(23)
بیانات امام خمینی در جمع لشکر یک پیاده تاریخ 21/1/1358