فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد، البته جلوی فساد را می گیریم

سئوال : نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟آیا مثلاً در امور کشور هم شرکت خواهند داشت برای مثال وکیل و وزیر خواهند شد؟ البته اگر استعداد و لیاقتی نشان دهند.
جواب : در مورد اینگونه مسائل، حکومت اسلامی تکالیف را معین می کند و الان وقت اظهار نظر در این زمینه ها نیست. زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند، آنان از حق رای دادن و رای گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران، زنان ایران نیز سهمی چون مردان دارند.
ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد، البته جلوی فساد را می گیریم ودر این مورد دیگر بین زن و مرد فرقی نیست.

شماها آزادید در کارهای صحیح

«یکی از خبرنگاران زن » سئوال : چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید، این نشان دهنده این است که نهضت ما یک نهضت مترقی است، اگر چه دیگران سعی کردند نشان دهند که عقب مانده است. فکر می کنید به نظر شما آیا زنان ما باید حتماً حجاب داشته باشند؟مثلاً چیزی روی سر داشته باشند یا نه ؟
جواب : این که من شما را پذیرفته ام، من شما رانپذیرفته ام، شما آمده اید این جا و من نمی دانستم که شما می خواهید بیائید این جا و این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقی است که به مجرد این که شما آمدید این جا، اسلام مترقی است. مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زنها یا مردهای ما خیال کرده اند.
ترقی به کمالات انسانی و نفسانی است و با اثر بودن افراد در ملّت و مملکت است، نه این که سینما بروند و دانس بروند و این ها ترقیاتی است که برای شما درست کرده اند و شما را به عقب رانده اند و باید بعداً جبران کنیم. شماها آزادید در کارهای صحیح، در دانشگاه بروید و هر کاری را که صحیح است بکنید و همه ملّت در این زمینه ها آزادند اما اگر بخواهند کاری خلاف عفت بکنند و یا مضر به حال ملّت،خلاف ملیت بکنند جلوگیری می شود و این دلیل بر مترقی بودن است.(17)
بیانات امام خمینی در مورد نقش شوم اجانب در ایجاد وابستگی و چگونگی رهائی از سلطه ابرقدرت ها تاریخ 8/11/1357

اسلام چه گناهی کرده، اسلام به شما چه کرده ؟

...تا حالا ما گرفتار لاف ها و گزاف های محمدرضاخان بودیم به صورت شاهنشاهی، اعلیحضرتی، آریامهری ، حالا گرفتار ملیت و آزادی و این حرفها هستیم، سَرِ قبر دکتر مصدّق برویم و - عرض کنم - از این حرف ها. ما نه آن ها را باور کردیم، نه این ها را باور می کنیم. ما خوش باور نیستیم، چه کنیم. ما می بینیم همان بساطی که در زمان محمدرضا خان، شاه سابق بود حالا همان دارد اجرا می شود همان ها آنوقت آدم می کشتند، حالا هم آدم می کشند، آنوقت غارت می کردند، حالا هم غارت می کنند، آنوقت از اجتماعات جلوگیری می کردند ، حالا هم جلوگیری می کنند. زورشان نمی رسد حالا والا دو نفر آدم نمی گذاشتند با هم جمع بشوند، شاه که می گوید بیش از دو نفر نباید باشد، یک نفر هم شاید نمی گذاشتند. زورشان نمی رسد حالا، دیگر مردم اعتنا به آن ها نمی کنند. همان برنامه است، همان بساط است. تحمیلی است منتهی آن یکی اسمش شاهنشاهی میشود، این ملیت و جمهوری دموکراتیک و این حرف ها.
این ها با اسلام بد هستند، با جمهوریش خوبند، آن تکه دومش که جمهوری اسلامی است با این بد هستند،
آن ها دشمن اسلامند. اگر نیستید، چرا وقتی برنامه تان را می دهید می گوئید جمهوری دموکراتیک ؟
اسلام چه گناهی کرده، اسلام به شما چه کرده ؟ شما خوب نیستید با اسلام برای این که اسلام است که جلو منافع شخصی را می گیرد، اسلام است که نمی گذارد این گردن کلفت ها زندگی اشرافی بکنند، یک زندگی آنجور که دلشان می خواهد بکنند، اسلام تعدیل می کند، اسلام است که نمی گذارد اجانب بر مسلمین حکومت بکنند، اسلام است که جلو زور را می گیرد، جلو دیکتاتوری را می گیرد.
آن اسلامی که جلو دیکتاتوری را می گیرد، حالا آن ها می گویند که ما از دیکتاتوری محمدرضاخان فارغ شدیم به دیکتاتوری آخوندی رسیدیم ! آخر کدام دیکتاتوری آخوندها دارند؟ چه کردند این ها؟ مامی گوئیم دیکتاتوری نکنید،ما می گوئیم دیکتاتوری بکنید؟! ما می گوئیم دیکتاتوری نکنید. ماجز از فساد، جلوگیری از هیچ چیز نمی کنیم. آزادند مردم، شماها نمی گذارید آزاد باشند
هر روزی در یک اسمی، همان هائی که از محمدرضاخان تقویت می کردند، حالا از این ها دارند تقویت می کنند. - اسم تغییر کرده، محمدرضا رفته یکی بدتر آمده، والا مطلب همان است - ملّت باید ملتفت باشند، توجه داشته باشند، خیال نکنند که ما غلبه کردیم تمام شد. محمدرضا را بیرونش کردیم، بسیار خوب، این صحنه عوض شد، حالا صحنه دوم پیش آمده، یک وقتی با اسلحه زور و قلدری، دیکتاتوری، یک وقتی با اسلحه آشتی و با روی خوش و ملایمت، یک وقتی، هم آشتی و هم قلدری، حالا « دموکراتیک اسلامی » دموکراتیک، از آن طرف « دین مبین اسلام».
همان است و همان بساط که آن مردک داشت، او هم می گفت دین اسلام، آن که اصلاً نمی داند که دین اسلام چه چیز هست. می گوید دین مبین اسلام، از آن طرف می گویند دین مبین اسلام، از آن طرف اساسش را دارد از بین می برد،از بین برده، اسلام می گوید که تو برو کنار.اسلام حکومت جائر را قبول ندارد، شما جائرید.
اسلام با ظلم مخالف است، پیغمبر اسلام بیست و سه سال جنگیده با ظلم، یک وقت با موعظه یا خطابه و این ها در مکه، یک وقت با شمشیر در مدینه.(18)
پیام امام خمینی به مناسبت بازگشائی مدارس تاریخ 30/11/1357