فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

زنان آزاد هستند در بسیاری از امور شرکت کنند

سئوال : نقش زن در حکومت اسلامی آینده چیست ؟
جواب : زنان آزاد هستند در بسیاری از امور شرکت کنند. آزادی به معنای واقعی، نه آن طور که شاه می خواست. زنان ما عده ای زندانند و آن هایی که در بیرون زندانند، از عده کثیر قریب به اتفاق در تظاهرات و مبارزات شرکت دارند ولی دسته ای ناچیز آزادند. البته آن طوری که شاه می خواهد که ما حتماً با آن آزادی مخالف هستیم.(14)
مصاحبه امام خمینی با اکسپرس تاریخ 27/10/1357

در یک رژیم اسلامی، آزادی ها صریح و کامل خواهند بود

سئوال : در مجموعه ای از نظریات شما که در سال 1970 زیر عنوان « دولت اسلامی » به زبان انگلیسی انتشار یافته، شما نظریه مربوط به استقرار رژیم خشک و سختی را که برمبنای رعایت اصول قرآن پی ریزی شده شرح داده اید و اضافه کرده اید که در این نظام جائی برای عقاید و احساسات وجود نخواهد داشت و صرفاً تعالیم قرآن ملاک عمل خواهد بود و افراد مردم فقط از خدا و قانون او اطاعت خواهند کرد، آیا مردم حاضر خواهند شد که تا این حد آزادی هایشان محدود شود؟
جواب : در یک رژیم اسلامی، آزادی ها صریح وکامل خواهند بود. تنها آزادی هائی به ملّت داده نخواهد شد که برخلاف مصلحت مردم باشد و به حیثیت فرد لطمه وارد سازد. حمایت عظیمی که ملت از چند ماه پیش از ما به عمل می آورد نشان می دهد که مردم به قدر کافی افکار ما را درک کرده و متوجه آینده شده اند. همین حمایت ضمناً ثابت می کند که این ملّت که سعی کردند آن را از مذهب به وسیله وسوسه های مادی دور سازند - خوشوقت است که بار دیگر در راه آسمانی قدم نهد و روح واقعی خود را بازیابد.
ما با حیف و میل مبارزه خواهیم کرد. ثروت هایی را که عده معدودی استفاده جو ربوده اند، باز خواهیم گرفت . شرایط زندگی افراد محروم را بهبود خواهیم بخشید و ملّت را در راه شرافت و فداکاری و به سوی و به سوی ساختمان یک جامعه آزاد و نوین رهبری خواهیم کرد.(15)
بیانات امام خمینی پیرامون افشای جنایات شاه و ترسیم رووس کلی

حکومت عدل اسلامی تاریخ 1/11/1357